Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordsjøsild


sild i stim
Anbefalt kvote 2016: 518 242 tonn i direktefisket 
Anbefalt kvote 2015: 429 797 tonn i direktefisket
Avtalt kvote 2015: 445 329 tonn i direktefisket
Dette er et sammendrag av ICES sine anbefalinger mai 2015 for nordsjøsild.

Status

Gytebestanden høsten 2015 er ventet å bli 2,2 millioner tonn.
Rekrutteringen til nordsjøsildbestanden har, med unntak av 2013 årsklassen, vært dårlig i årene etter den gode 2000-årsklassen, men bestanden er klassifisert til å ha full reproduksjonsevne. Bestanden fiskes bærekraftig, med en høstingsgrad som er lavere enn F-målverdien i forvaltningsplanen (0,26) og FMSY (0,27). Årsklassene fra 2002-2007, 2010-2011 og 2014 er beregnet å være blant de svakeste siden 1979, med 2014 årsklassen som den foreløpig svakeste. Årsklassene 2008–2009 og 2012 er under gjennomsnittet.

Høstingsregel

En forvaltningsplan for nordsjøsild har vært på plass siden 1998. Planen ble første gang revidert i 2004, og ga en forsvarlig forvaltning av bestanden til det kom en periode med svært dårlig rekruttering. I 2008 ble høstingsregelen evaluert og ikke funnet bærekraftig. Den ble derfor erstattet av en ny høstingsregel november 2008.
ICES evaluerte denne forvaltningsplanen første gang våren 2011 og konkluderte med at regelen var konsistent både med føre-var- og MSY-tilnærmingen. I 2012 ble det tatt i bruk en ny bestandsvurderingsmodell, noe som medførte en oppskriving av estimert bestandsnivå og et behov for en ny vurdering av forvaltningsplanen. Forvaltningsplanen ble høsten 2012 igjen vurdert som føre-var. I mars 2014 ble EU-Norge enige om å ta i bruk en ny forvaltningsplan fra 1. januar 2015. I denne planen ble F økt fra 0,25 til 0,26, begrensningen i kvoteendring fra år til år ble beholdt, men det ble også satt en begrensning på hvor mye fiskedødeligheten kan avvike fra forvaltningsplanens F-målverdi. Forvaltningsplanen ble vurdert som føre-var av ICES i januar 2015.

Forvaltningsråd

ICES sitt råd for 2016 er gitt på bakgrunn av 2014 forvaltningsplanen (EU-Norge) som tidligere i år ble vurdert som føre-var av ICES. Det tilsier en totalfangst inntil 555 086 tonn, hvorav 518 242 tonn kan tas i det direkte fisket (A-flåten). Dette tilsvarer en fiskedødelighet på F(0-1 år) = 0,05 og F(2-6 år) = 0,24 per år.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 800 000 tonn
Føre-var gytebestandsnivå (Bpa) = 1,0 millioner tonn
Tiltaksgrense i forvaltningsplan (Btrigger) = 1,5 millioner tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = ikke definert
Målverdi for fiskedødelighet i forvaltningsplan: F(2-6 år) = 0,26 og F(0-1 år) = 0,05 per år
Ventet fiskedødelighet i 2015: F(2-6 år) = 0,21 og F(0-1 år) = 0,04 per år
Ventet gytebestand i 2015 = 2,2 millioner tonn
Totalkvote i Nordsjøen 2015 = 445 329 tonn i det direkte fisket (kvotetak for bifangst i EU-flåten: 15 744 tonn)
Norsk kvote i Nordsjøen 2015 = 129 145 tonn
 
NøkkeltallA
NøkkeltallB