Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Norsk kysttorsk nord for 62° nord


kysttorsk

Anbefalt regulering 2016: Følg gjenoppbyggingsplanen
Anbefalt regulering 2015: Følg gjenoppbyggingsplanen
Avtalt kvote 2015: 21 000 tonn

Toktresultatene økte noe i 2013 og 2014, men på bakgrunn av usikkerheten i toktet er det fortsatt betydelig risiko for at bestanden fortsatt er nær sitt laveste. Rekrutteringen har holdt seg lav siden 2002. Fiskedødeligheten ser ut til å variere noe, uten en klar trend.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler på bakgrunn av gjenoppbyggingsplanen at dersom gytebestands-indeksen i høsttoktet i 2015 (resultater tilgjengelig tidlig i desember) er lavere enn indeksen i 2014, skal fiskerireguleringene sikte mot en reduksjon av fiskedødelighet i 2016 på minst 45 prosent relativt til fiskedødeligheten i 2009. Hvis toktindeksen er høyere enn i 2014, skal tiltakene i 2015 videreføres i 2016.

Havforskningsinstituttets kommentar

Kysttorsk nord for 62-graden er et kompleks av flere lokale og regionale komponenter/bestander. Det er en stor utfordring å identifisere og beskytte de komponenter som er i dårligst forfatning.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = Ikke definert
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = Ikke definert
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = Ikke definert
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = Ikke definert
Avtalt fiskedødelighetsnivå: trinnvis reduksjon inntil gjenoppbyggingsmålet er nådd

fangst_i-tonn.jpg

rekruttering_toaaringer.jpg

fiskedodelighet.jpg

relativ_gytebiomasse.jpg

Øverst: Beregnete fangster (tonn) av norsk kysttorsk nord for 62° N. Åpne søyler er kommersiell fangst, skyggelagt del av søylene er anslag for fritids- og turistfisket. Nest øverst: rekrutteringsindeks for 2-åringer. Nest nederst: Fiskedødelighet beregnet med ulike metoder. Nederst: Relative mål for gytebiomasse beregnet med ulike metoder.