Kvoteråd: Norsk vårgytende sild

dsc_3444a1300.jpg

Anbefalt kvote 2016: 316 876  tonn
Anbefalt kvote 2015: 283 013 tonn
Avtalt kvote 2015: Ikke enighet om totalkvote

ICES sitt råd

ICES anbefaler at fangstene i 2016 ikke bør overstige 316 876 tonn, dersom forvaltningsplanen til EU, Færøyene, Island, Norge og Russland følges.

Bestandsutvikling

Bestanden er nedadgående og er beregnet til å være under føre-var-nivået (Bpa) i 2014. Siden 1998 har bestanden produsert fem sterke årsklasser (1998, 1999, 2002, 2003 og 2004). Årsklassene 2005–2012 er beregnet til å være svake.
2013-årsklassen er beregnet til å være sterkere enn årsklassene 2005–2012 og nærmere gjennomsnittet (1988–2012), men estimatet er fortsatt usikkert. Fiskedødeligheten i 2014 var lavere enn både føre-var-nivået (Fpa), nivået for makismalt bærekraftig langtidsutbytte (FMSY) og nivået i forvaltningsplanen (FMGT). 

Bestandens tilstand

Gytebestanden er nå under føre-var-gytebestandsnivå (Bpa; 5 millioner tonn), noe som gir økt risiko for at bestanden kan komme under kritisk gytebestandsnivå (Blim; 2,5 millioner tonn). Beskatningen vurderes som bærekraftig.

Kvaliteten på bestandsvurderingene

Tidligere bestandsvurderinger har vist et såkalt retrospektivt mønster, der gytebestanden overvurderes og fiskedødeligheten undervurderes. I år er imidlertid revisjonen mindre enn tidligere år. Beregningene av de rekrutterende årsklassene er usikre, men dette påvirker ikke fremskrivningen mye.

Momenter som er relevant for rådet

Ingenting spesielt.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 2,5 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 5,0 millioner tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 5,0 millioner tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim): Ikke definert
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa): 0,15
Fiskedødelighet for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,15
Kyststatenes avtalte fiskedødelighetsnivå (FMGT): 0,125
Ventet fiskedødelighet i 2015: 0,085
Ventet gytebestand i 2016: 3,586 millioner tonn
Anbefalt kvote 2015: 283 013 tonn
Avtalt kvote 2015: Ikke enighet om totalkvote
Anbefalt kvote 2016: 316 876  tonn