Kvoteråd: Øyepål

105454

Anbefalt kvote for 2016: Maksimum 390 000 tonn
Anbefalt kvote for 2015: Maksimum 326 000 tonn
Avtalt kvote for 2015: 300 000 tonn

ICES sitt råd

Dersom MSY-tilnærmingen brukes, anbefaler ICES at kvoten for perioden 1. november 2015–31. oktober 2016 ikke bør overstige 390 000 tonn.

Bestandsutvikling

Bestandsstørrelsen varierer mye fra år til år på grunn av en sterkt varierende rekruttering og en kort levetid. I senere år har bestanden økt og er over MSY B-escapement i 2015. Fiskedødeligheten er lavere enn naturlig dødelighet for denne bestanden, og fiskedødelighet har avtatt de senere årene til betydelig under langtidsgjennomsnittet (F=0.6). Rekrutteringen av 2014-årsklassen er rekordstor, mens rekrutteringen av 2015-årsklassen er omtrent gjennomsnittlig.

Bestandens tilstand

Bestanden har full reproduksjonsevne. Rekrutteringen var under middels i 2013, rekordhøy i 2014 og middels i 2015.

Kvaliteten på bestandsvurderingene

Det synes som om rekrutteringen har blitt vurdert noe for høy i de siste bestandsvurderingene. Det er mulig at en endring i dekningsområdet av det engelsk bunnfisktoktet har påvirket rekrutteringsindeksene.

Momenter som er relevant for rådet

Øyepål er en kortlivet art med svært variabel rekruttering som medfører at både total biomasse og gytebiomassen endres raskt. Standard ICES-tilnærming til MSY-basert-forvaltning av kortlivede arter er å følge en escapment strategi, det vil si at gytebiomassen skal holdes over MSY-B-escapement når fiskeriet er avsluttet. Det er et problem at en stor bestand ofte er beregnet med større usikkerhet, dvs. at det er mer usikkerhet tilknyttet hvor stor den gjenværende biomassen er. Siden feilen lett kan nærme seg en størrelsesorden av MSY B-escapment har ICES i sitt råd satt et tak på fiskedødlighet for å øke sannsynligheten for at bestanden har full rekrutteringskapasitet etter endt fiskeri. For øyepål er dette taket satt til F=0.6, som tidligere undersøkelser har vist gir en lav sannsynlighet for at gytebiomassen faktisk er lavere enn kritisk gytebiomassenivå, både i et langt og et kort tidsperspektiv. Escapement-strategien og nivået på fiskedødelighetstaket vil be evaluert under neste metoderevisjon (benchmark) i 2016.       

Rådet er gitt for perioden 1. november 2015 – 31. oktober 2016, basert på en forespørsel fra ICES sine klienter. På denne bakgrunn vil ICES utføre en bestandsvurdering og presentere ett kvoteråd for øyepål per år.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 90 000 tonn
Maximum Sustainable Yield Bescapement: Føre-var-gytebestand = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim): ikke definert
Føre-var fiskedødelighet: ikke definert


Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet påpeker at endringen i kvoteåret var ønsket av EU, mens Norge stilte seg nøytral til en slik endring.