Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Reke i Norskerenna og Skagerrak


reketokt2010 foto opaulsen 99

Anbefalt kvote 2016 (landinger): 11 869 tonn (oppdatert råd i 2016 basert på ny assessmentmodell)
Avtalt kvote 2016 (landinger): 15 696 tonn (basert på det oppdaterte rådet i 2016)

Råd fra oktober 2015: Anbefalt kvote 2016 (landinger): 18 598 tonn
Avtalt kvote 2016 (landinger): 17 440 tonn (basert på rådet fra oktober 2015)

ICES sitt råd (råd oppdatert i 2016 som erstatter rådet gitt i oktober 2015): ICES anbefaler at fangstene i 2016 ikke bør overstige 13 721 tonn. Hvis bestanden ikke kommer inn under landingspåbudet i EU i 2016 og utkastraten ikke forandres fra gjennomsnittet de siste tre år (2012–2014), så tilsvarer dette landinger på ikke mer enn 11 869 tonn.

Bestandsutvikling

Bestanden har vært over MSY Btrigger i mesteparten av tidsserien, unntatt perioden 2011-2014, og fiskedødeligheten har ligget over Fmsy i de tre siste årene, 2012–2014.

Bestandens tilstand

Bestanden er i 2015 over MSY Btrigger.

Kvaliteten på bestandsvurderingene

Inputdata vurderes å være av god kvalitet. Et benchmark-møte fant sted i januar 2016, der det ble enighet om å ta i bruk en ny lengdebasert modell som basis for bestandsvurderingen og rådgivningen for denne rekebestanden. Den lengdebaserte modellen er å foretrekke fremfor den tidligere brukte produksjonsmodellen fordi den bruker mer av de tilgjengelige data, som lengdedata, for å oppnå en bedre representasjon av populasjonsstruktur og populasjonsdynamikk. Den lengdebaserte modellen fanger bedre opp forandringer fra år til år i rekruttering og hvordan disse forandringene påvirker rådet.

Momenter som er relevant for rådet

Dette rådet er en oppdatert versjon av rådet som ble gitt i oktober 2015. Et benchmark-møte fant sted i januar 2016 der det ble enighet om å ta i bruk en ny bestandsvurderingsmodell og nye referansepunkter. Den nye bestandsmodellen fanger bedre opp årlige forandringer i bestandsstørrelse, som er nært knyttet til variasjon i rekruttering. Dette har stor innvirkning på rådet for 2016. ICES bestemte seg derfor for å oppdatere rådet i tråd med  den nyeste tilgjengelige kunnskapen om denne bestanden.

Selv om det er noen forskjeller i resultatene fra bestandsvurderingen i det nyeste rådet sammenlignet med rådet som ble gitt i oktober 2015, så ligger hovedforskjellen i utregningen av referansepunktene. Dette har resultert i en revurdert oppfatning av bestandsstatus relativt til disse referansepunktene. 2015-vurderingen indikerte at bestanden var vel innenfor MSY-referansepunktene. Det oppdaterte rådet indikerer at fisketrykket for denne bestanden ligger på Fmsy og at biomassen ligger akkurat over MSY Btrigger.

Nøkkeltall

Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 9900 tonn
Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 6300 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 9900 tonn
Fiskedødelighet for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0.62
Kritisk fiskedødelighet (Flim): 1.00
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa): 0.68
Anbefalt kvote 2015 (landinger): 9 777 tonn
Avtalt kvote 2015 (landinger): 10 900 tonn
Anbefalt kvote 2016 (landinger): 11 869 tonn