Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak


rodspette foto ingunn bakketeig

Anbefalt kvote 2016: totalfangst 213 440 tonn, tilsvarende159 197 tonn landinger
Anbefalt kvote 2015: 128 376 tonn
Avtalt kvote 2015: 138 432 tonn

Sammendrag av ICES´ anbefalinger for rødspette i Nordsjøen og Skagerrak.

Status

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak har de siste årene økt til det høyeste nivået som er registrert for bestanden. Gytebiomassen er vel innenfor føre-var-grensene. Rekrutteringen har ligget rundt langtidsmiddelet siden 2007. Fiskedødeligheten har vært rundt nivået for maksimalt langtidsutbytte FMSY de siste årene.

Høstingsregel

EU har forvaltningsplan for rødspette i Nordsjøen, men denne er ikke formelt godkjent av Norge. Til grunn for rådene ligger steg 2 av EUs forvaltningsplan. Det er anbefalt at det blir laget en forvaltningsplan som omfatter både Nordsjøen og Skagerrak.

Forvaltningsråd

For 2016 anbefaler ICES at fangsten ikke bør overstige 213 440 tonn.  Med dagens utkastprosent (gjennomsnitt for 2012–2014) tilsvarer dette landinger på inntil 159 197 tonn, som er en økning  på 15 prosent fra 2014. Dette vil gi en gytebiomasse på 940 500 tonn i 2017.

Kommentar frå Havforskingsinstituttet

Havforskingsinstituttet støtter tilrådingen fra ICES.

Nøkkeltal

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 160 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = MSY Btrigger= 230 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,74
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,60
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,19
Ventet fiskedødelighet i 2015: F=0.18
Ventet gytebiomasse i 2016: 956 796 tonn