Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Sei i Nordsjøen


sei som spiser av krill

Anbefalt kvote 2016: Totalfangst 75 049 tonn, tilsvarende 68 601 tonn landinger
Anbefalt kvote 2015: 72 854 tonn (landinger)
Avtalt kvote 2015: 72 854 tonn (landinger)

Sammendrag av ICES´ anbefalinger for sei i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland:

Status

Det er fortsatt en negativ utvikling i seibestanden. Gytebiomassen er under føre-var-nivået. Rekrutteringen har vært under langtidsgjennomsnittet siden 2006, og har vært nedadgående de siste årene. Fiskedødeligheten har variert rundt nivået for maksimalt langtidsutbytte (FMSY) siden 1997.

Høstingsregel

Den omforente forvaltningsplanen mellom EU og Norge ble vurdert i 2013, uten at det ble gjort endringer. Planen ble evaluert av ICES i 2012, og  det var enighet om å beholde den eksisterende forvaltningsplanen på kort sikt (mindre enn 4 år).

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at forvaltningsplanen følges. For 2016 anbefales en kvote på inntil 75 049 tonn. Med dagens utkastprosent tilsvarer dette landinger på inntil 68 601 tonn, som er en nedgang på 6 prosent fra 2015.

Kommentar frå Havforskingsinstituttet

Havforskningsinstituttet støtter tilrådingen fra ICES, men understreker at det er stor usikkerhet i dataene. Motstridende signaler i toktdata skaper problemer i tidsseriene. Derfor er flere av forskningstoktene som brukes i bestandsberegningen fjernet.
Det er for tiden ingen tokt som gir estimat på innkommende rekruttering. Det gjør prognosene, og dermed rådet, svært usikre når det gjelder antakelsen om innkommende årsklasser. Den biologiske prøvetakingen er for lav for mange av nasjonene, inklusiv Norge. Dette øker usikkerheten i bestandsberegningen.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 106 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = MSY Btrigger = 200 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,6
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,4
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,32
Ventet fiskedødelighet i 2015: F=0,325
Ventet gytebiomasse i 2015: 199 270 tonn