Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Torsk i Nordsjøen


31072007 008

Anbefalt kvote 2016: totalfangst 49 259 tonn, som tilsvarer 40 419 tonn landinger.
Anbefalt kvote 2015: 26 713 tonn (landinger)
Avtalt kvote 2015: 35 100 tonn (landinger)

Sammendrag av ICES´ anbefalinger for torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal.

Status

Bestandssituasjonen har bedret seg de siste årene. Gytebiomassen har økt fra et historisk lavt nivå i 2006 til et nivå høyere enn Blim (laveste gytebestand) i 2013. Rekrutteringen har vært dårlig siden 1998. Fiskedødeligheten er redusert siden 2000, men er beregnet til å være over nivået for maksimalt langtidsutbytte (FMSY).

Høstingsregel

En omforent høstingsregel ble vedtatt av EU og Norge høsten 2008. De nylige endringene av bestandsberegningen og referansepunktene gjør det imidlertid nødvendig med en ny evaluering av høstingsregelen for å vurdere om den fremdeles er i samsvar med føre-var tilnærmingen. Frem til det kan gjennomføres en slik evaluering, baserer rådet fra ICES seg på en MSY-tilnærming.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at en følger en MSY-tilnærmingen. Det gir en anbefalt fangstkvote på 49 259 tonn, som tilsvarer en landing på 40 419 med samme utkastprosent som i 2014. Grunnlaget for bestandsberegningen ble endret i 2012. Ikke-registrert dødelighet er ikke lenger estimert for 2006 og de påfølgende årene. Bestandsberegningen ble oppdatert i forbindelse med en metoderevisjon i 2015, der modellsettinger og strukturen for viktige inngangsdata ble endret.

Kommentar frå Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet støtter tilrådingen fra ICES, og er positiv til innsatsen som gjøres for å redusere fiskedødeligheten på torsk.

Nøkkeltal

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 118 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = MSY Btrigger = 165 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = Ikke definert
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = Ikke definert
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,33
Ventet fiskedødelighet i 2015: F=0.40
Ventet gytebiomasse i 2016: 163 565 tonn