Kvoteråd: Vestlig hestmakrell

taggmakrell.jpg

Anbefalt kvote 2016: mindre enn 126 103 tonn
Anbefalt kvote 2015: mindre enn 99 304 tonn
Kvote 2015: 97 604 tonn (EU sin kvote)
 

ICES sitt råd

ICES anbefaler at ved å følge MSY-tilnærmingen bør fangstene i 2016 ikke overstige 126 103 tonn. 

Bestandsutvikling

Gytebestanden minket år for år mellom 1988 og 2000 og har deretter fluktuert rundt 1 million tonn i perioden 2001–2014. Gytebestanden er beregnet til 838 100 tonn i 2014. Fiskedødeligheten har økt siden 2007, men er under FMSY. Rekrutteringen har vært lav etter 2001.

Bestandens tilstand

Det eksisterer ikke føre-var-nivåer for fiskedødeligheten og gytebestanden.

Kvaliteten på bestandsvurderingene

Det er stor usikkerhet omkring det absolutte nivået på gytebestanden. Den eneste fiskeri-uavhengige informasjonen for denne bestanden er målet på eggproduksjon fra tokt som gjennomføres hvert tredje år. I bestandsvurderingen blir det antatt at fekunditeten er konstant over tid. Dersom denne antagelsen er feil, kan nivået på beregnet bestand og fiskedødelighet være feil. Eggtoktet i 2013 førte til at den historiske oppfatningen av bestanden ble endret.

Momenter som er relevant for rådet

Ingenting spesielt utover informasjonen i selve rådet

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): ikke definert
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): ikke definert
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 634 577 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim): ikke definert.
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa): ikke definert
Fiskedødelighet for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,13
Ventet gytebestand i 2016: 626 488 tonn
Anbefalt kvote 2015: mindre enn 99 304 tonn
Kvote 2015: 97 604 tonn (EU sin kvote)
Anbefalt kvote 2016: mindre enn 126 103 tonn