Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Hestmakrell i Nordsjøen


HI 000235

Hestmakrell (Trachurus trachurus) - også kalt taggmakrell.

Fotograf: Havforskningsinstituttet

Anbefalt kvote 2017: 18 247 tonn
Anbefalt kvote 2016: 15 200 tonn
Avtalt kvote 2016: ikke internasjonal enighet om totalkvote (EU sin kvote er 15 200 tonn)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når føre-var-tilnærmingen følges så bør fangstene i 2017 ikke overstige 18 247 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Bestanden virker å være på et lavt men stabilt nivå. Mengdeindekser fra tokt viser motstridende resultater. Det franske bunntråltoktet i Den engelske kanal (CGFS), der det meste av den kommersielle fangsten nå tas, viser en økning i den fiskbare delen av bestanden de siste to årene, mens det internasjonale bunntråltoktet i Nordsjøen i kvartal 3 (IBTS Q3) ikke viser en slik økning. Det franske bunntråltoktet antyder at rekrutteringen var over gjennomsnittet i 2013 og 2014, spesielt i 2014.

Bestandens tilstand

Det eksisterer ikke noen referansepunkt for bestanden, så bestandsstørrelse og beskatningspress må betegnes som ukjent.

Ventet bestandsutvikling

Den tilgjengelige informasjonen er usikker og blir ikke vurdert til å føre til noen endring i synet på bestanden sammenlignet med fjorårets bestandsvurdering. Det er imidlertid tatt hensyn til utkast i rådet for 2017, siden dette ble beregnet til å være ganske høyt i 2015 (17 %).
Kvaliteten på bestandsvurderingen
I det franske bunntråltoktet i Den engelske kanal (CGFS) skjedde det en endring i 2015 ved at et nytt fartøy ble satt inn med ulik størrelse og redskapsparametere sammenlignet med det forrige fartøyet. Resultatene fra toktet er justert for denne endringen, men denne justeringen vurderes nå av ICES.

Saker relevant for rådet

I 2015 ble det observert at fiskeriet begynte å rette seg mot fisk som var stadig yngre og dette er forventet å fortsette i 2016 og 2017. Et slikt beskatningsmønster kan hindre gjenoppbygging av bestanden siden en stor andel av de siste årsklassene blir fisket opp før de får gytt.

Standardplott

 

figur.jpg

Fangster.

 

Nøkkeltall

Ingen referansepunkter er definert for denne bestanden.


Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES.