Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Hvitting i Nordsjøen

hvitting de lange

Nordsjøen og Den østlige engelske kanal:
Anbefalt kvote 2017: Totalfangst 23 527 tonn
Anbefalt kvote 2016: 14 853 tonn (landinger)
Avtalt kvote 2016: 13 678 tonn (landinger)

Skagerrak (2-års råd gitt i 2015):
Anbefalt kvote 2017: 500 tonn totalfangst, 135 tonn landinger
Anbefalt kvote 2016: 500 tonn totalfangst, 135 tonn landinger
Avtalt kvote 2016: 1 050 tonn

Sammendrag av ICES´ anbefalinger for hvitting i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal.

Status

I Nordsjøen og Den østlige engelske kanal har fiskedødeligheten vært over FMSY i hele tidsserien siden 1990. Gytebiomassen har fluktuert rundt MSY Btrigger. Rekrutteringen har vært lav siden 2003, men i 2014 og 2015 var den over gjennomsnittet for de senere år. Status for bestanden av hvitting i Skagerrak er usikker.

Høstingsregel

En MSY-tilnærming med bruk av ny FMSY erstatter EU-Norge høstingsregelen som tidligere ble brukt som basis for rådet, fordi sannsynligheten for å falle under Blim var for høy med en fiskedødelighet ifølge høstingsregelen.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at en følger MSY-tilnærmingen. Det gir en anbefalt fangstkvote på 23 527 tonn. For Skagerrak anbefaler ICES at en følger tilnærmingen for datafattige bestander, som gir en kvote på 500 tonn, men landinger på bare 135 tonn. Siden bestanden i Nordsjøen og Den østlige engelske kanal bare delvis er under EUs landingsforpliktelse, er ICES ikke i en posisjon til å gi råd om landinger. Det er ikke kommet nye data som kan endre status for bestanden av hvitting i Skagerrak.

Kommentar fra Havforskningsinstituttet

Havforskingsinstituttet støtter tilrådingen fra ICES.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 173 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = MSY Btrigger = 242 000 tonn
Kritisk fiskedødsdate (Flim) = 0,39
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa) = 0,28
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,15
Ventet fiskedødsrate i 2016: F = 0,23
Ventet gytebestand i 2017: 310 363 tonn