Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Hyse i Nordsjøen


hyse r web

Anbefalt kvote 2017: totalfangst maksimalt 39 461 tonn
Anbefalt kvote 2016: totalfangst maksimalt 74 854 tonn, tilsvarende maksimalt 61 930 tonn konsumfiske
Avtalt kvote 2016: 61 930 tonn (konsumfiske)

Sammendrag av ICES´ anbefalinger for hyse i Nordsjøen, Skagerrak, og vest av Skottland november 2016.

Status

Fiskedødelighet (F) er over FMSY og gytebiomassen (SSB) er under MSY Btrigger. Rekrutteringen har siden 2000 vært lav med sporadiske større årsklasser, men størrelsen er avtagende. Rekrutteringen i 2014 er høyere enn i de siste dårlige rekrutteringsårene, men er fortsatt under langtidsgjennomsnittet.

Høstingsregel

Det er ingen forvaltningsplan for hele området. Det gjør at høstingsregelen (EU-Norge) ikke lenger vurderes som hensiktsmessig. Rådene er basert på en MSY-tilnærming.

Forvaltningsråd

Kvoterådene fra ICES er basert på MSY-tilnærmingen. Dette tilsvarer en fangst på maksimalt 39 461 tonn. Med dagens utkastprosent tilsvarer dette landinger på 33 385 tonn.

Kommentar frå Havforskingsinstituttet

Havforskingsinstituttet støtter tilrådingen fra ICES.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 94 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = MSY Btrigger= 132 000 tonn
Kritisk fiskedødsdate (Flim) = 0,38
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa) = 0,27
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,19
Ventet fiskedødsrate i 2016: F = 0,378
Ventet gytebestand i 2017: 235 113 tonn