Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kolmule


kolmule

Anbefalt kvote 2017: 1 342 330 tonn
Anbefalt kvote 2016: 776 391 tonn
Avtalt kvote 2016: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er av ICES beregnet til 1 147 000 tonn)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY-tilnærmingen følges så bør fangstene i 2017 ikke overstige 1 342 330 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Fiskedødeligheten har økt fra et historisk lavt nivå i 2011 til over FMSY etter 2014. Gytebestanden har økt siden 2010 og er nå over tiltaksgrensen for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger). Rekrutteringen de siste årene er beregnet til å være over gjennomsnittet, men usikkerheten rundt disse estimatene er høy.

Bestandens tilstand

Gytebestanden i 2016 er beregnet til å være over føre-var-nivået (Bpa) og MSYBtrigger. Fiskedødeligheten er beregnet til å være lavere enn føre-var-nivået (Fpa) men over fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY).

Ventet bestandsutvikling

kolmuletabell.jpg

* SSB i 2018 sammenlignet med SSB i 2017
**fangst i 2017 sammenlignet med fangst i 2016

Kvaliteten på bestandsvurderingen

I bestandsvurderingene blir det nå brukt foreløpige fangstdata fra inneværende år (samme år som bestandsvurderingen utføres) for å supplere informasjonen fra det akustiske toktet som gjennomføres om våren på gytefeltene. Dette er mulig siden det meste av fangsten tas i løpet av første halvår og bestandsvurderingen skjer i løpet av andre halvår. Resultatene fra bestandsvurderingen er imidlertid fortsatt meget sensitive i forhold til indeksene fra det siste toktet på gytefeltene (IBWSS), altså indeksene fra inneværende år.

Saker relevant for rådet

Kvoterådet for 2017 er betraktelig høyere enn rådet for 2016. Dette skyldes hovedsakelig de sterke 2013- og 2014-årsklassene, som bidrar til at beregnet bestand i årets bestandsvurdering er mye høyere enn det som ble antatt i fjor. Resultatene fra bestandsvurderingen er som sagt meget sensitive i forhold til indeksene fra det siste toktet på gytefeltene, og indeksene økte markant i årets tokt sammenlignet med fjorårets tokt. En annen faktor som bidrar til at kvoterådet i år øker er at FMSY nå er beregnet til å være høyre (nå 0,32 mot 0,30 før).

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 1,5 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 2,25 millioner tonn tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 2,25 millioner tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,88
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,58
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,32
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ikke definert
Ventet fiskedødsrate i 2016: 0,386
Ventet gytebestand i 2017: 6.804 millioner tonn

Standardplott

figurer_kolmule.jpg

Bestandsvurderingen av kolmule: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering som antall toåringer (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).

 Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES.