Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Makrell


Fotografi av makreller

Anbefalt kvote 2017: 857 185 tonn (oppdatert 26. januar 2017) 
Anbefalt kvote 2016: 773 842 tonn (oppdatert i 20. september 2016, opprinnelig råd var 667 385 tonn)
Avtalt kvote 2016: ikke internasjonal enighet om totalkvote (forventet fangst i 2016 er 1 067 828 tonn)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når maksimalt langtidsutbytte (MSY)-tilnærmingen følges så bør fangstene i 2017 ikke overstige 944 302 tonn.
ICES anbefaler videre at de nåværende reguleringene som er innført for å beskytte gytebestandskomponenten i Nordsjøen opprettholdes.

Historisk bestandsutvikling

Gytebestanden er beregnet til å ha økt siden rundt år 2000 og den har vært over tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger) siden 2009. Fiskedødeligheten har gått nedover fra høye nivåer rundt 2005, men den er fortsatt høyere enn fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY). En rekke sterke årsklasser har blitt produsert etter 2000 (2002, 2006, 2011 og 2014) og alle årsklassene siden 2005 (med unntak av 2013-årsklassen) er beregnet til å være over gjennomsnittet.

Bestandens tilstand

Gytebestanden i 2016 er beregnet til å være over føre-var-nivået (Bpa) og MSYBtrigger. Fiskedødeligheten i 2015 er imidlertid beregnet til å være høyere enn før-var-nivået (Fpa) og høyere enn fiskedødeligheten fra MSY-tilnærmingen (FMSY).

Ventet bestandsutvikling

tabell_makrell.jpg

*SSB i 2018 sammenlignet med SSB i 2017
**fangst i 2017 sammenlignet med fangst i 2016

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Toktene gir motstridende informasjon når det gjelder bestandens utvikling de siste årene. Eggtoktet i 2016 antyder en nedgang i gytebestanden siden 2013, mens mengdeindeksene fra det pelagiske tråltoktet i Norskehavet (IESSNS) viser en økning i tilsvarende periode. På grunn av denne uoverensstemmelsen får fangstdata mer vekt enn toktdata i årets bestandsvurdering.
Endringer fra år til år i indeksene fra tokt som gjennomføres samme år som bestandsvurderingen, da ingen informasjon fra fangster er tilgjengelig enda, har forårsaket store endringer i synet på bestanden i løpet av de siste ti årene. Det at den beregnede gytebestanden i fjorårets bestandsvurdering var lavere enn i 2014 og i inneværende år skyldes hovedsakelig lave verdier på indeksene fra IESSNS-toktet i 2015.

Saker relevant for rådet

Rekrutteringsindeksen fra det internasjonale bunntråltoktet (IBTS) ble brukt på en feil måte i fjorårets bestandsvurdering. Et revidert ICES-råd for 2016 ble derfor gitt i september 2016 (rett etter at feilen ble oppdaget). 

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 1,84 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 3 millioner tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 3 millioner tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,36
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,25
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,22
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ikke definert
Forventet fiskedødsrate i 2016: 0,24
Forventet gytebestand i 2017: 4,79 millioner tonn

Standardplott

figure_makrell.jpg

Bestandsvurderingen av makrell i Nordøst-Atlanteren: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering som antall nullåringer (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES.