Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk hyse


hyse

Anbefalt kvote 2017: 233 000 tonn
Anbefalt kvote 2016: 244 000 tonn
Avtalt kvote 2016: 244 000 tonn

Basert på årets bestandsberegninger klassifiserer ICES hysebestanden til å ha god reproduksjonsevne og bærekraftig beskatning. Størrelsen på gytebestanden har vært over føre-var grensen siden 1989, økende siden 2000 med et maksimum i 2015.  Fiskedødeligheten har ligget rundt nivået i høstingsregelen (Fmp) fra midten av 1990-tallet til 2011, men har vært lavere de siste årene. Rekruttering ved alder 3 har vært ved eller over langtidsgjennomsnittet siden 2000. Årsklassene 2004–2006 er vurdert som meget sterke og bidrar fortsatt til gytebestanden, ingen sterke årsklasser er observert etter disse.

Høstingsregel

Den vedtatte høstingsregelen tilsier en totalfangst inntil 233 000 tonn for 2017. Dette tilsvarer en fiskedødelighet F(4–7år) = 0,35.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler å følge høstingsregelen.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES, men understreker at beregningene er usikre. Det er ingen tvil om at den nåværende bestanden er i god befatning, men det nøyaktige nivået er usikkert pga. usikkerhet i både fangst og toktdata. De siste årene har det vært redusert biologisk prøvetaking av både norske og russiske fangster, noe som øker usikkerheten i beregningene. Vintertoktet har stor usikkerhet i estimatene for gytemoden hyse, noe som kan skyldes at denne har vandret ut av toktområdet. Bestanden har de siste årene hatt en relativt stor andel som er 10 år og eldre. Dette er ikke er observert tidligere og det er stor usikkerhet rundt hvor godt bestandsmodellen estimerer disse aldersgruppene.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 50 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 80 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,77
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,47
Fiskedødelighet i høstingsregelen (Fmp) = 0,35
Ventet fiskedødelighet i 2016: F = 0,28
Ventet gytebestand i 2017: 574 000 tonn