Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk sei


sei hele

Anbefalt kvote 2017: 150 000 tonn
Anbefalt kvote 2016: 140 000 tonn
Avtalt kvote 2015: 140 000 tonn

Gytebestanden av nordøstarktisk sei har fluktuert mye og har vært over føre-var nivå siden 1996. Fiskedødeligheten har vært under føre-var nivå siden 1997, med unntak av 2010 og 2011. Rekrutteringen har fluktuert uten noen klare trender.

Høstingsregel

En høstingsregel for nordøstarktisk sei ble evaluert og vedtatt i 2007. Kvote i følge regelen er basert på gjennomsnittet av en 3-års prognose med fast beskatningsnivå. I 2013 reduserte norske myndigheter dette beskatningsnivået (Fmp) fra 0,35 (føre-var nivå) til 0,32.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at når høstingsregelen blir benyttet må fangstene i 2017 ikke overstige 150 000 tonn. Bifangst av kysttorsk og vanlig uer bør holdes så lav som mulig.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES, men vil understreke at beregningene er usikre pga usikkerhet i både fangst og toktdata. De siste årene har det vært redusert biologisk prøvetaking av kommersielle fangster, noe som øker usikkerheten i beregningene.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 136 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 220 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,58
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,35
Fiskedødelighet i høstingsregelen (Fmp) = 0,32
Ventet fiskedødelighet i 2016: F = 0,28
Ventet gytebestand i 2017: 366 000 tonn