Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk torsk


torsk

Anbefalt kvote 2017: 805 000 tonn
Anbefalt kvote 2016: 805 000 tonn
Avtalt kvote 2016: 894 000 tonn

ICES klassifiserer bestanden til å ha god reproduksjonsevne, og beskatningen er bærekraftig. Gytebestanden er noe lavere enn rekordnivået i 2013, men den er fortsatt godt over føre-var-nivået, noe den har vært siden 2002. Totalbestanden er på samme nivå som i perioden 1946–1955. Fiskedødeligheten ble redusert betydelig fra godt over kritisk nivå (Flim) i 1999 til under føre-var-nivået i 2007. Deretter har den vært under føre-var nivået, men i 2014–2015 var den like i underkant av føre-var-nivået. Basert på en rapport fra den felles norsk-russiske analysegruppen som beregner totalfangsten av torsk, ble IUU (Illegal, Urapportert og Uregulert)-fangstene satt til null for 2015.
Bestanden inneholder betydelige mengder gammel fisk og beregningsmodellen er sensitiv for dette. Det er indikasjoner på at de sterke årsklassene 2004 og 2005 kan være undervurdert i årets bestandsvurdering. ICES planlegger en metoderevisjonsprosess våren 2017 for å evaluere beregningsmodeller for denne bestanden.

Høstingsregel

Den vedtatte høstingsregelen gir en kvote i 2017 på inntil 805 000 tonn, begrenset av regelen om maksimal år-til-år-endring på 10 prosent.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler å følge høstingsregelen. I reguleringen av fiskeriet på denne bestanden må det videre tas hensyn til behovet for vern av kysttorsk og vanlig uer.

Kommentarer fra Havforskningsinstituttet

Bestandsstørrelsen er omtrent som i fjorårets bestandsvurdering. Bestands- og fangstnivå er ventet å stabilisere seg rundt 2016-nivået i årene framover. Høstingsregelen er tidligere evaluert og funnet å være i tråd med føre-var-prinsippet. I løpet av det siste året er det på forespørsel fra Norge og Russland gjort en evaluering av en rekke alternative høstingsregler, som alle ble funnet å være føre-var.
Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 220 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 460 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,74
Føre-var-fiskedødelighetsnivå (Fpa) = 0,40
Fiskedødelighet i høstingsregelen (Fmp) = 0,40
Ventet fiskedødelighet i 2016: 0,39
Ventet gytebestand i 2017: 1 147 000 tonn.