Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordsjøsild


sild i stim

Anbefalt kvote 2017: 426 259 tonn i direktefisket
Anbefalt kvote 2016: 518 242 tonn i direktefisket
Avtalt kvote 2016: 518 242 tonn i direktefisket

Dette er et sammendrag av ICES sine anbefalinger mai 2016 for nordsjøsild.

Status

Gytebestanden høsten 2016 er ventet å bli 2,0 millioner tonn.
Rekrutteringen til nordsjøsildbestanden har, med unntak av 2013 årsklassen (12% over langtidsgjennomsnittet 1947-2016), vært dårlig i årene etter den gode 2000-årsklassen, men bestanden er klassifisert til å ha full reproduksjonsevne. Bestanden har blitt fisket bærekraftig, med en høstingsgrad som er lavere enn F-målverdien i forvaltningsplanen (0,26) og FMSY (0,33, revidert i årets arbeidsgruppe). Årsklassene 2002-2012 og 2014-2015 er alle beregnet å være svakere enn langtidsgjennomsnittet, med 2014 årsklassen som den foreløpig svakeste.

I bestandsvurderingsmodellen for nordsjøsild blir det brukt en naturlig dødelighet som varierer med tid, og som kommer fra en flerbestandsmodell for Nordsjøen. Denne flerbestandsmodellen har nylig blitt oppdatert, og spesielt estimatet av torskebestanden har blitt endret. Dette har igjen medført nedjustering av den naturlige dødeligheten for sild med 15%. En lavere naturlig dødelighet medfører igjen en endring i oppfatningen av sildebestanden, med lavere estimert gytebestand og rekruttering og høyere fiskedødelighet (se figur 6.3.18.2 i ICES rådet). Økningen i estimert fiskedødelighet er et resultat av at estimert bestandsstørrelse er mindre, mens fangstene fremdeles er like store. Slike endringer krever en ny evaluering av referansepunktene for fiskedødelighet, noe som ga en endring i FMSY fra 0.27 til 0.33.

Høstingsregel

En forvaltningsplan for nordsjøsild har vært på plass siden 1998. Planen ble første gang revidert i 2004, og ga en forsvarlig forvaltning av bestanden til det kom en periode med svært dårlig rekruttering. I 2008 ble høstingsregelen evaluert og ikke funnet bærekraftig. Den ble derfor erstattet av en ny høstingsregel november 2008.
ICES evaluerte denne forvaltningsplanen første gang våren 2011 og konkluderte med at regelen var konsistent både med føre-var- og MSY-tilnærmingen. I 2012 ble det tatt i bruk en ny bestandsvurderingsmodell, noe som medførte en oppskriving av estimert bestandsnivå og et behov for en ny vurdering av forvaltningsplanen. Forvaltningsplanen ble høsten 2012 igjen vurdert som føre-var. I mars 2014 ble EU-Norge enige om å ta i bruk en ny forvaltningsplan fra 1. januar 2015. I denne planen ble F økt fra 0,25 til 0,26, begrensningen i kvoteendring fra år til år ble beholdt, men det ble også satt en begrensning på hvor mye fiskedødeligheten kan avvike fra forvaltningsplanens F-målverdi. Forvaltningsplanen ble vurdert som føre-var av ICES i januar 2015.

Forvaltningsråd

ICES sitt råd for 2016 er gitt på bakgrunn av 2014 forvaltningsplanen (EU-Norge) som ble vurdert som føre-var av ICES i januar 2015. Det tilsier en totalfangst inntil 458 926 tonn, hvorav 426 259 tonn kan tas i det direkte fisket (A-flåten). Dette tilsvarer en fiskedødelighet på F(0-1 år) = 0,05 og F(2-6 år) = 0,286 per år.
Nøkkeltall
Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 800 000 tonn
Føre-var gytebestandsnivå (Bpa) = 1,0 millioner tonn
Tiltaksgrense i forvaltningsplan (Btrigger) = 1,5 millioner tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,39
Målverdi for fiskedødelighet i forvaltningsplan: F(2-6 år) = 0,26 og F(0-1 år) = 0,05 per år
Ventet fiskedødelighet i 2016: F(2-6 år) = 0,320 og F(0-1 år) = 0,053per år
Ventet gytebestand i 2016 = 2,0 millioner tonn
Totalkvote i Nordsjøen 2016 = 518 242 tonn i det direkte fisket (kvotetak for bifangst i EU-flåten: 15 744 tonn)
Norsk kvote i Nordsjøen 2016 = 150 290 tonn