Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Norsk kysttorsk nord for 62° nord

kysttorsk

Anbefalt regulering 2017: følg gjenoppbyggingsplanen
Anbefalt regulering 2016: følg gjenoppbyggingsplanen
Avtalt kvote 2016: 21 000 tonn

Toktresultatet i 2015 er nær det laveste i tidsserien. Rekrutteringen har vært rimelig stabil i det siste tiåret. Fiskedødeligheten ser ut til å variere noe, uten en klar trend.
Beregnet kommersiell fangst av kysttorsk i 2015 er den høyeste siden 2002. Denne fangstøkningen skyldes i hovedsak et betydelig fiske på kysttorsk som tidlig på året var samlet i sildeområder i sørlige Troms og nordlige Nordland.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler på bakgrunn av gjenoppbyggingsplanen at dersom gytebestands-indeksen i høsttoktet i 2016 (resultater tilgjengelig tidlig i desember) er lavere enn indeksen i 2015, skal fiskerireguleringene sikte mot en reduksjon av fiskedødelighet i 2017 på minst 60 prosent relativt til fiskedødeligheten i 2009. Hvis toktindeksen er høyere enn i 2015, skal fiskerireguleringene sikte mot en reduksjon av fiskedødelighet i 2017 på minst 45 prosent relativt til fiskedødeligheten i 2009.

Havforskningsinstituttets kommentar

Kysttorsk nord for 62-graden er et kompleks av flere lokale og regionale komponenter/bestander. Det er en stor utfordring å identifisere og beskytte de komponenter som er i dårligst forfatning.
Store fangster tidlig på året (før skrei-innsiget) ser ut til å ha gjentatt seg også i 2016. HI mener at uten tiltak for å redusere dette fisket, vil det være svært vanskelig å oppnå den reduksjonen i årsfangst som kreves i henhold til gjenoppbyggingsplanen.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = Ikke definert
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = Ikke definert
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = Ikke definert
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = Ikke definert
Avtalt fiskedødelighetsnivå: trinnvis reduksjon inntil gjenoppbyggingsmålet er nådd