Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Norsk vårgytende sild


dsc 3444a1300

Anbefalt kvote 2017: 646 075 tonn
Anbefalt kvote 2016: 316 876 tonn
Avtalt kvote 2016: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 376 612 tonn)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når forvaltningsplanen til EU, Færøyene, Island, Norge og Russland følges så bør fangstene i 2017 ikke overstige 646 075 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Bestanden er nedadgående og beregnet til å være nær tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger) i 2016. Fire sterke årsklasser er blitt produsert etter 1998 (1998, 1999, 2002 og 2004). Årsklassene fra 2005 til 2012 er beregnet til å være svake. Estimatet av 2013-årsklassen er fortsatt usikkert. Fiskedødeligheten i 2015 var godt under fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY).

Bestandens tilstand

Gytebestanden i 2016 er beregnet til å være rett i nærheten av føre-var-nivået (Bpa) og fiskedødeligheten i 2015 er beregnet til å være lavere enn føre-var-nivået (Fpa), fiskedødeligheten i forvaltningsplanen (FMGT) og fiskedødeligheten fra MSY-tilnærmingen (FMSY).

Ventet bestandsutvikling

tabell_sild.jpg

* SSB i 2018 sammenlignet med SSB i 2017
**fangst i 2017 sammenlignet med fangst i 2016


Kvaliteten på bestandsvurderingen

Den nye bestandsvurderingsmodellen XSAM blir vurdert å øke kvaliteten på bestandsvurderingen siden den tar hensyn til usikkerheten i inngangsdata samtidig som den gir resultater med usikkerhetsestimater.
Synet på bestanden har endret seg i forhold til fjorårets bestandsvurdering (beregnet gytebestand i 2015 er 33 % høyere i årets bestandsvurdering) hovedsakelig på grunn av høye mengdeindekser i gytetoktet i 2015 og 2016. En revisjon av andel gytemodne per alder i årets bestandsvurdering har ført til endringer i beregnet gytebestand i perioden 2006-2011. Den nye bestandsvurderingen viser en svakere nedgang i gytebestanden de siste årene sammenlignet med fjorårets bestandsvurdering.
Bestandsestimatene for de siste årene fra alternative bestandsvurderingsmodeller ligger innenfor konfidensintervallene til den gjeldende modellen (XSAM).

Saker relevant for rådet

Kvoterådet for 2017 er betraktelig høyere enn rådet for 2016 (104 % høyere), mens beregnet gytebestand i begynnelsen av kvoteåret er 39 % høyere i den nåværende bestandsvurderingen sammenlignet med fjorårets. Økningen i kvoterådet skyldes (1) oppjusteringen av bestandsstørrelsen og (2) at fiskedødeligheten fra forvaltningsplanen er sensitiv i forhold til beregnet gytebestand siden fiskedødeligheten skal reduseres lineært i forhold til gytebestanden når gytebestanden er lavere enn SSBMGT på 5 millioner tonn. I fjorårets bestandsvurdering ble gytebestanden beregnet til å være 28 % lavere enn SSBMGT. I fjor ga forvaltningsplanen en fiskedødelighet på 0,083. Beregnet gytebestand i årets bestandsvurdering er 1 % lavere enn SSBMGT, noe som i henhold til forvaltningsplanen resulterer i en fiskedødelighet på 0,124. 

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim):  2.5 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 5 millioner tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 5 millioner tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): ikke definert
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,15
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,15
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): 0,125
Ventet fiskedødsrate i 2016: 0,063
Ventet gytebestand i 2017: 4.974 millioner tonn

Standardplott

figurer_sild.jpg

Bestandsvurderingen av norsk vårgytende sild: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering som antall toåringer (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES.