Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak


rodspette foto ingunn bakketeig

Anbefalt kvote 2017: Totalfangst 158 201 tonn
Anbefalt kvote 2016: Totalfangst 216 345 tonn
Avtalt kvote 2016: 143 480 tonn (landinger)

Sammendrag av ICES´ anbefalinger for rødspette i Nordsjøen og Skagerrak.

Status

Bestanden av rødspette i Nordsjøen og Skagerrak er godt over MSY Btrigger, har økt de siste ti årene og har vært på et rekordhøyt nivå de siste fem årene. Rekrutteringen har ligget rundt langtidsmiddelet siden midten av 1990-tallet. Fiskedødeligheten har vært rundt nivået for maksimalt langtidsutbytte (FMSY) de siste årene.

Høstingsregel

EU har en forvaltningsplan for rødspette og tunge i Nordsjøen, men denne er ikke formelt godkjent av Norge. Det er anbefalt at det blir laget en forvaltningsplan som omfatter både Nordsjøen og Skagerrak og som tar de blandede fiskeriene av rødspette og tunge i betraktning. Av den grunn er ICES bedt om å gi råd ifølge en MSY-tilnærming.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at en følger en MSY-tilnærmingen. Dette gir en anbefalt fangstkvote på 158 201 tonn i 2017.
ICES gir ikke noe landingsråd siden bestanden bare delvis er under EUs landingsforpliktelse, men med dagens utkastprosent (gjennomsnitt for 2013–2015) tilsvarer dette landinger på inntil 121 523 tonn.

Kommentar fra Havforskningsinstituttet

Havforskingsinstituttet støtter tilrådingen fra ICES.

Nøkkeltal

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 160 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = MSY Btrigger= 230 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,63
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,45
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,19
Ventet fiskedødelighet i 2016: F=0.17
Ventet gytebiomasse i 2017: 1 033 466 tonn