Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Sei i Nordsjøen – oppdatert råd november 2016

sei som spiser av krill

Anbefalt kvote 2017: Totalfangst maksimalt 140 653 tonn
Anbefalt kvote 2016: Totalfangst maksimalt 75 049 tonn, tilsvarende maksimalt 68 601 tonn landinger
Avtalt kvote 2016: 72 144 tonn (landinger)

Sammendrag av ICES´ anbefalinger for sei i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland. Oppdatert råd fra november 2016

Status

Gytebiomassen har fluktuert uten klare trender, over MSY Btrigger siden 1997. Rekrutteringen har stort sett vært under langtidsgjennomsnittet siden 2008. Fiskedødeligheten har vært under FMSY siden 2013.

Høstingsregel

De nylige endringene i bestandsberegningen og referansepunktene gjør det nødvendig med en ny evaluering av høstingsregelen for å vurdere om den fremdeles er i samsvar med føre-var tilnærmingen. Frem til det kan gjennomføres en slik evaluering, baserer rådet fra ICES seg på en MSY-tilnærming.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at en følger en MSY-tilnærming. Etter en oppdatert bestandsberegning i november 2017 med nye rekrutteringstall fra siste tokt, gir det en anbefalt fangstkvote på maksimalt 140 653 tonn i 2017.
ICES gir ikke noe landingsråd siden bestanden bare delvis er under EUs landingsforpliktelse, men med samme utkastprosent som i 2015 tilsvarer det en landing på maksimalt 110 917 tonn. Rådet er en økning på 62 prosent fra 2016. Bestandsberegningen ble oppdatert i forbindelse med en metoderevisjon i 2016, der modell, settinger og strukturen for viktige inngangsdata ble endret. ICES ber forvalterne om å vurdere en TAC-begrensning.

Kommentar fra Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet støtter tilrådingen fra ICES, men understreker at det er stor usikkerhet i dataene. Innkommende rekruttering er ukjent og den biologiske prøvetakingen er for lav i mange av nasjonene, inklusiv Norge. Dette øker usikkerheten i bestandsberegningen. Siden høstningsregelen som maksimalt tillot en endring på +/- 15 % i TAC fra år til år ikke er re-evaluert og dermed ikke i bruk, støtter Havforskningsinstituttet ICES sitt tilleggsråd om at forvalterne bør vurdere en TAC begrensning i forhold til det rådet maksimalt gir adgang til innenfor en MSY-tilnærming.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 107 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = MSY Btrigger = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,56
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,4
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,36
Ventet fiskedødelighet i 2016: F=0,20
Ventet gytebiomasse i 2017: 337 973 tonn