Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone – oppdatert råd 2017


Nærbilde av havsil

undefined

Oppdatert tobisråd 15. mai 2017: Estimert total biomasse er blant de høyeste observerte i tidsserien. Gode rekrutteringen av 2016-årsklassen bidrar mest til den høye biomassen, men det er også relativt mye 3-åringer som har overlevd flere år med fiske, og som har hatt mulighet til å gyte vinteren 2016/2017. På dette grunnlag tilrår Havforskningsinstituttet at årets tobiskvote kan økes med 70 000 tonn, noe som tilsier en totalkvote på 120 000 tonn. Havforskningsinstituttet tilrår også at område 5 forblir stengt grunnet lavt biomasseestimat på Vikingbanken.

Oppsummering av toktresultat og bestandssituasjonen

Akustikktoktet i 2016 viser at 2015-årsklassen er meget svak i alle områder. Toktet viser også at mengden to- og treåringer er forholdsvis høy på ”Inner Shoal West” (område 1) og ”Outer Shoal” (område 2) på tross av et stort uttak i 2015. Høye tettheter av eldre tobis øst i forvaltningsområde 4 (”Engelsk Klondyke”) tyder på en fortsatt god gytebestand i deler av område 4. Skrapetoktet som ble gjennomført i desember 2016 indikerer at 2016-årsklassen er sterk i område 1, 2 og 3, og totalt sett er estimatet av 0-åringer på omtrent samme nivå som for skrapetoktet i 2014. Det er knyttet en del usikkerhet til hvor mye vekt man kan legge på skrapetoktet siden tidsserien kun er tre år, men det er positivt at fangstratene av 0-åringer var høy på mange tobisfelt. Skrapetoktet har ikke blitt gjennomført i område 5, men akustikktoktene viser at tobisbestanden er kritisk lav i dette området. 

Forvaltningsmodell

Etter en prøvefase i 2010 innførte Norge fra 2011 en områdebasert forvaltning av tobis i norsk økonomisk sone (NØS) av Nordsjøen. Hovedmålsettingen med planen er å bygge opp gytebiomasse av tobis på alle historisk viktige tobisfelt i NØS for å sikre et langsiktig bærekraftig tobisfiske. En slik forvaltning vil øke rekrutteringspotensialet for denne nøkkelarten i økosystemet, og således gi en økt mattilgangen for arter i Nordsjøen som beiter på tobislarver og eldre tobis.
Forvaltningsmodellen ble evaluert av Fiskeridirektoratet, HI og fiskerinæringen våren 2014, og igjen i desember 2016. Evalueringen konkluderte med at modellen fungerer etter hensikten, men det er et ønske fra fiskerinæringen om å legge forholdene bedre til rette for et hensiktsmessig fiskeri. Ettersom datagrunnlaget for bestandsovervåking og fastsettelse av kvoteråd blir av stadig bedre kvalitet, er det mulig å imøtekomme ønsket om et mer fleksibelt fiskeri. Fra 2017 er følgende endringer innført:

a) Områdegrensen mellom område 1 og 2 er flyttet lengre nord.

b) Område 1 deles inn i tre deler der underområde ”1c” alltid vil være åpent hvis fiskeri tillates i område 1.

Område 2 deles inn i tre deler der underområde ”2c” alltid vil være åpent hvis fiskeri tillates i område 2. Det er tre argumenter for disse endringene. 1) Fiskeriet får en noe større fleksibilitet, og vil kunne ta kvotene med noe mindre innsats, 2) Mengdeberegningene fra toktet har vist seg å være av god kvalitet og gir derfor en god beskrivelse av utviklingen i tobisbestandene, slik at kvoterådene vil hindre et for høyt fiskepress, 3) Erfaringene fra område 3 med tilsvarende tredeling er positiv.

c) Starten på fiskerisesongen endre fra 23. april til 15. april. Undersøkelser av den individuelle veksthastigheten for tobis i 2015 og 2016 i perioden 15. april–23. april viser at det i snitt må fiske ca. 5–10 % flere individer per tonn i denne uken sammenlignet med påfølgende uke. Dette viser at tobis ikke har en signifikant vektøkning i denne uken. En uke tidligere sesongstart gir en utvidet fleksibilitet i fiskeriet.

Gammelt råd: I henhold til målsetningen i den norske forvaltningsmodellen for tobis tilrår Havforskningsinstituttet (HI) en foreløpig kvote i norsk økonomisk sone på inntil 50 000 tonn i 2017, der underområdene 1b, 1c, 2b, 2c, 3c, 3b og 4a åpnes for tobisfiske i perioden 15. april–23. juni. Resultatene fra HI sitt akustiske tokt i 2017 vil bli brukt til å lage et oppdatert råd på tobis som vil foreligge 15. mai 2017 (rett etter toktslutt).