Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Torsk i Nordsjøen – oppdatert råd november 2016


31072007 008

Anbefalt kvote 2017: Totalfangst maksimalt 47 359 tonn, tilsvarer landinger på maksimalt 39 651 tonn
Anbefalt kvote 2016: Totalfangst maksimalt 49 259 tonn, tilsvarer maksimalt 40 419 tonn landinger
Avtalt kvote 2016: 40 419 tonn (landinger)

Sammendrag av ICES´ anbefalinger for torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal. Oppdatert råd for november 2016.

Status

Gytebiomassen har økt fra et historisk lavt nivå i 2006 og ligger i nærheten av MSY Btrigger. Rekrutteringen har vært dårlig siden 1998. Fiskedødeligheten er redusert siden 2000 og er beregnet til å være over FMSY.

Høstingsregel

En omforent høstingsregel ble vedtatt av EU og Norge høsten 2008. De nylige endringene av bestandsberegningen og referansepunktene gjør det imidlertid nødvendig med en ny evaluering av høstingsregelen for å vurdere om den fremdeles er i samsvar med føre-var tilnærmingen. Frem til det kan gjennomføres en slik evaluering, baserer rådet fra ICES seg på en MSY-tilnærming.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at en følger en MSY-tilnærming. Etter en oppdatert bestandsberegning i november 2016  gir det en anbefalt fangstkvote på maksimalt 47 359 tonn i 2017, som tilsvarer en landing på maksimalt 39 651 tonn med samme utkastprosent som i 2015.
Bestandsberegningen ble oppdatert i forbindelse med en metoderevisjon i 2015, der modellsettinger og strukturen for viktige inngangsdata ble endret.

Kommentar fra Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet støtter tilrådingen fra ICES.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 118 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = MSY Btrigger = 165 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,58
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,41
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,33
Ventet fiskedødelighet i 2016: F=0.37
Ventet gytebiomasse i 2017: 176 299 tonn