Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Vanlig uer i ICES-område I og II


vanlig uer

Anbefalt kvote 2017–2019: null fangst
Anbefalt kvote 2014–2016: null fangst
Landinger 2015: 3 633 tonn, herav norske landinger 2 492 tonn

Forvaltningsråd

ICES legger til grunn en føre-var tilnærming og anbefaler null fangst i hvert av årene 2017, 2018 og 2019. Gytebestanden (SSB) har vist en kontinuerlig nedgang siden slutten av 1990-tallet, og er nå på det laveste i tidsserien.  Inntil det er dokumentert at rekruttering av denne arten bidrar til fiskbar bestand, er ICES ikke i stand til å identifisere fangstnivå som vil, med stor sannsynlighet, gi en økning i bestandsstørrelse. Derfor gis det råd om null fangst. Dette gjelder både det kommersielle fisket og fritidsfisket. Det er for tiden ikke noe vesentlig direkte fiske etter vanlig uer, og tiltak er iverksatt for å redusere bifangst dødelighet. En ytterligere bifangst reduksjon er nødvendig for å minimere alle kilder til fiskedødelighet. Det er viktig å minimere fangstene av resterende moden fisk i bestanden og for å beskytte enhver rekruttering.


Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter rådet fra ICES, og at en formell forvaltnings- og gjenoppbyggingsplan bør formes og presenteres for ICES. Forvaltningen har iverksatt ytterligere bifangstreduksjon fra og med 2016 for kystfisket. Dette er helt nødvendig. Ytterligere bifangstreduksjon i trålfisket må innføres, og det bør etableres et rapporteringssystem for fritidsfisket som også inkluderer vanlig uer. Med bakgrunn i rådet fra ICES arbeider instituttet med å forbedre bestandsovervåkningen ved blant annet å utvikle en rekrutterings- og bestandsindeks for kystnær vanlig uer. En nasjonal arbeidsgruppe har også foreslått tokt i yngletiden om våren.


Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): ikke definert, men gytebestanden vurdert til å være under alle potensielle referansenivå
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): ikke definert
Kritisk fiskedødelighet (Flim): ikke definert
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa): ikke definert
Fiskedødelighet i 2015: F = 0,27 (ca. fem ganger mer enn anbefalt)
Gytebestand i 2015: ca 20% av gjennomsnittet i perioden 1990-2015