Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Vestlig hestmakrell


taggmakrell

Anbefalt kvote 2017: 69 186 tonn
Anbefalt kvote 2016: 126 103 tonn
Avtalt kvote 2016: ikke internasjonal enighet om totalkvote (EU sin totalkvote er 124 403 tonn)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY-tilnærmingen følges så bør fangstene i 2017 ikke overstige 69 186 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Bestanden og fiskeriet er meget avhengig av at det av og til kommer sterke årsklasser. Den meget sterke 1982-årsklassen førte til en topp i gytebestanden i 1988, mens den relativt sterke 2001-årsklassen ga en moderat økning i gytebestanden frem til 2009. Rekrutteringen fra 2002 og framover har vært dårlig. De siste årene har gytebestanden hatt en nedadgående trend og er nå den lavest observerte i hele tidsserien. Fiskedødeligheten har økt siden 2007 og er nå rett under fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY).

Bestandens tilstand

Gytebestanden i 2016 er under Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger) og fiskedødeligheten i 2015 var lavere enn FMSY.

Ventet bestandsutvikling

Vestlig hestmakrell

* SSB i 2018 sammenlignet med SSB i 2017.
**fangst i 2017 sammenlignet med fangst i 2016.
  

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Estimatene av gytebestanden er meget usikre. Den eneste fiskeriuavhengige informasjonen for denne bestanden er fra et eggtokt som utføres hvert tredje år. I bestandsvurderingen antas det at fekunditeten (antall egg per gram gytende hunnfisk) er konstant over tid. Dersom denne antagelsen ikke stemmer, så kan dette gi skjevheter i bestandsvurderingen. En endring av synet på bestandsutviklingen har skjedd hver gang et nytt estimat av eggtoktet blir inkludert, men endringen i 2016 er imidlertid mindre sammenlignet med tilsvarende tidligere endringer.

Saker relevant for rådet

Inkludering av 2016-punktet fra eggtoktet førte til at den tidligere observerte nedskrivingen av gytebestanden fortsetter (dvs. at estimatene for tidligere år blir revidert nedover når nye data inkluderes). Bestanden er på vei nedover og informasjonen om rekrutteringen de siste årene er begrenset, noe som gjør at det blir vanskelig å si noe om fremtidig bestandsutvikling.
Kvoterådet for 2017 er vesentlig lavere enn rådet for 2016 (45 % lavere). Dette skyldes at gytebestanden i 2017 er beregnet til å være mye lavere enn det den ble beregnet til i 2016. I tillegg blir fiskedødeligheten i MSY-tilnærmingen lavere når gytebestanden er under MSYBtrigger.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): ikke definert
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): ikke definert
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 634 577 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): ikke definert
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): ikke definert
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,13
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ikke definert
Ventet fiskedødsrate i 2016: 0,1606
Ventet gytebestand i 2017: 455 086 tonn

Standardplott

figurer.jpg

Bestandsvurderingen av vestlig hestmakrell: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES.