Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Hestmakrell i Nordsjøen

taggmakrell

Anbefalt kvote 2018: 17 517 tonn
Anbefalt kvote 2017: 18 247 tonn
Avtalt kvote 2017: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (EU sin kvote er 18 247 tonn)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når føre-var-tilnærmingen følges så bør fangstene ikke overstige 17 517 tonn, i hvert av årene 2018 og 2019.

Historisk bestandsutvikling

Den kombinerte CGFS-IBTS (bunnfisktoktet i Den engelske kanalen og det internasjonale bunntråltoktet i Nordsjøen) - toktindeksen indikerer at bestanden fortsatt er på et lavt nivå, men det er antydninger til at den begynner å ta seg opp.

Ventet bestandsutvikling

ICES sitt rammeverk for ‘kategori 3’–bestander ble benyttet. Mengdeindeksen for bestanden er basert på en kombinasjon av to tokt: bunnfisktoktet i Den engelske kanalen (CGFS) i september-oktober og det internasjonale bunntråltoktet i Nordsjøen (NS-IBTS) i juli-september, og den blir brukt som en indeks for utvikling av bestanden over tid. Rådet er basert på en sammenligning av de to siste indeksverdiene (indeks A) med de tre foregående verdiene (indeks B), multiplisert med det siste kvoterådet. Indeksen er estimert til å ha økt med mer enn 20 %, derfor ble en såkalt usikkerhetsbergrensning benyttet.
Føre-var-bufferen ble benyttet i 2014. Fiskedødeligheten ligger over FMSY-proxy (indikasjon fra lengdebasert analyse) og bestandsstørrelsen i forhold til referansepunkter er ukjent. På grunn av dette ble en føre-var-buffer benyttet på rådet.

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Det ble gjennomført en metoderevisjon (benchmark) i 2017 og informasjonen fra NS-IBTS Q3- og CGFS Q4-toktet ble kombinert med en statistisk modell der resultatet ble en kombinert mengdeindeks. Som konsekvens er nå bestanden i kategori 3, og indeksen blir nå brukt til å gi kvoteråd.
I 2015 ble forskningsfartøyet «Gwen Drez» erstattet med «Thalassia» for å gjennomføre CGFS-toktet. En interkalibrering mellom disse to fartøyene ble gjennomført i 2014 for å kvantifisere forskjellene i fangbarhet for en rekke arter. ICES foretok en faglig vurdering av denne interkalibreringen og konkluderte med at resultatene er akseptable for denne bestanden.

Saker relevant for rådet

Utkast i det målrettede fiskeriet er vurdert til å være ubetydelig. Ny informasjon i 2015 fra bunntrålfiskeriene som ikke er direkte rettet mot hestmakrell indikerer en total utkastrate på om lag 17 % for bestanden som helhet. Dette har fortsatt i 2016 med en utkastrate nær 10 %. Informasjonen om utkast er fortsatt vurdert til å være utilstrekkelig, og utkast fra tidligere år er ikke rapportert til ICES. Nasjonale rapporter om utkast fra ikke-målrettede bunntrålfiskerier indikerer et tilsvarende nivå på utkastet i tidligere år.
Siden 2013 er det observert signaler om bedret rekruttering både i tokt- og fangstdata, spesielt i område 7.d. Hovedfokuset i fiskeriene i dette området i 2015 og 2016 har vært mindre fisk (alder 1 og 2) og dette er forventet å fortsette i 2017. Dette beskatningsmønsteret resulterer i at det hovedsakelig er umoden fisk som fanges noe som kan hindre gjenoppbygging av bestanden siden en viktig andel av de yngste årsklassene fjernes før de kommer inn i gytebestanden.

Nøkkeltall

Ingen tradisjonelle referansepunkter er definert for denne bestanden.

Standardplott

Standard plot

Bestandsvurdering av hestmakrell i Nordsjøen: totalfangster (øverst) og mengdeindeks for fisk større enn 20 cm basert på en kombinasjon av bunnfisktoktet i Den engelske kanalen og det internasjonale bunntråltoktet i Nordsjøen (nederst).
 

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES.