Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Hvitting i Nordsjøen og Den østlige engelske kanal


hvitting

Anbefalt kvote 2018: 26 191 tonn
Anbefalt kvote 2017: 23 527 tonn
Avtalt kvote 2017: 43 503 tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY tilnærming brukes, bør fangsten i 2018 ikke overstige 26 191 tonn.
 

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen har fluktuert rundt MSY Btrigger og er nå over den. Fiskedødeligheten har vært over FMSY gjennom hele tidsserien. Siden 2003 har rekruttering stort sett vært lavere enn i tidligere år.
 

Bestandens tilstand

Bestanden er klassifisert til å ha full reproduksjonsevne, og har blitt fisket bærekraftig.
 

Ventet bestandsutvikling

* SSB i 2019 sammenlignet med SSB i 2018
**TAC ønsket konsumfangst i 2018 sammenlignet med TAC i 2017
 

Kvaliteten på bestandsvurderingen

I 2014 ble estimatene for naturlig dødelighet revidert vesentlig, og det resulterte i en endring av rekrutteringsberegningene. Etter en metoderevisjon i 2016 ble det besluttet å bruke disse reviderte naturlige dødelighetsverdiene.
Bestandstilhørighet mellom Nordsjøen og Skagerrak er fortsatt et uløst problem i vurderingen.
 

Saker relevant for rådet

Vurdering og råd har blitt oppdatert fra det som ble utgitt i juni inneværende år basert på informasjonen fra IBTS Q3 2017.
På grunn av oppdaterte beregninger for naturlig dødelighet (ICES, 2015, 2016), er forvaltningsplanen for EU-Norge (ICES, 2013) som er brukt i tidligere års rådgivning ikke lenger vurdert som føre-var.
Bestandsdynamikken i Nordsjøhvitting er i stor grad drevet av rekruttering og naturlig dødelighet. For å maksimere utbyttet av fisket for denne bestanden, ville det mest effektive tiltak være å forbedre selektiviteten i de fiskeriene der det er store utkastforekomster.
 

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 172 741 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 241 837 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 241 837 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,39
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,28    
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,15
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): 0,15
Ventet fiskedødsrate i 2017: 0,244
Ventet gytebestand i 2018: 358 795 tonn


 

Standardplott
 
 
 

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES.