Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Makrell


makrell ms2002 006

Anbefalt kvote 2018: 550 948 tonn
Anbefalt kvote 2017: 857 185 tonn
Avtalt kvote 2017: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 1 178 880 tonn)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY-tilnærmingen følges så bør fangstene i 2018 ikke overstige 550 948 tonn.
ICES anbefaler videre at de nåværende reguleringene som er innført for å beskytte gytebestandskomponenten i Nordsjøen opprettholdes.

Historisk bestandsutvikling

Gytebestanden er beregnet til å ha økt siden rundt år 2000 og den har vært over MSYBtrigger siden 2008. Fiskedødeligheten har gått nedover fra høye nivåer rundt 2005 men den er fortsatt høyere enn FMSY. En rekke sterke årsklasser har blitt produsert etter år 2000.

Ventet bestandsutvikling

Ventet utvikling

* SSB i 2019 sammenlignet med SSB i 2018.
**anbefalt fangst i 2018 sammenlignet med antatt fangst i 2017.

 


Kvaliteten på bestandsvurderingen

Det ble gjennomført en såkalt metoderevisjon (benchmark) i månedsskiftet januar–februar 2017. Metoden for å beregne mengdeindeksene fra det pelagiske tråltoktet i Norskehavet (IESSNS) ble forbedret. År med utilstrekkelig geografisk dekning i toktet ble fjernet (2007 og 2011), mengdeindekser ble utvidet til også å inkludere yngre aldersgrupper (3–5 år) og bestandsberegningsmodellen tar nå hensyn til såkalte årseffekter i IESSNS-toktet. Tidsserien med merke-gjenfangst-data med ny og forbedret metodikk for fisk som er merket siden 2011, er også tatt med i bestandsvurderingene. Alt dette har resultert i at gytebestanden blir nedjustert og at fiskedødeligheten blir oppjustert for de siste årene. Noen av dataseriene er fortsatt korte (IESSNS-toktet: 7 år, nye merkedata: 5 år med gjenfangst). Bestandsvurderingen vil sannsynligvis fortsatt være ustabil frem til lengre dataserier blir tilgjengelige. Beregnet mengde av den umodne (juvenile) delen av bestanden er usikker, siden modellen bare har informasjon fra to kilder: rekrutteringsindeksen (ikke oppdatert i år grunnet en rekke problemer med data) og kommersielle fangstdata fra aldersgrupper som ikke er fullt rekruttert til fiskeriet og dermed blir mer usikre.
Siden rekrutteringsindeksen ikke ble oppdatert i 2016, så er antagelsen om størrelsen på 2016-årsklassen basert på et vektet gjennomsnitt av estimater fra bestandsvurderingen for perioden 1990–2015. Dette er så nær som mulig tilnærmingen som normalt brukes for denne bestanden.
Toktene gir motstridende informasjon når det gjelder bestandens utvikling de siste årene. Eggtoktet i 2016 antyder en nedgang i gytebestanden siden 2013, mens mengdeindeksene fra det pelagiske tråltoktet i Norskehavet (IESSNS) viser en økning i tilsvarende periode.

Saker relevant for rådet

Det lavere kvoterådet for 2018 er forårsaket av en endret oppfatning av bestanden etter metoderevisjonen (benchmark) som resulterte at tidsserien med gytebestand ble nedjustert sammenlignet med bestandsvurderingen i 2016. I tillegg til dette viser beregningene en nedgang i gytebestanden fra 2016 til 2017.
Alle biologiske referansepunkt har blitt evaluert og oppdatert på grunnlag av metoderevisjon (benchmark).
ICES mener at makrellbestanden består av tre gytekomponenter: vestlig, sørlig og Nordsjøen, selv om bestandsstrukturen og gyteadferden trolig er mer kompleks. Før 1960-årene ble biomassen av komponenten i Nordsjøen beregnet til å være over 2,5 millioner tonn. Overbeskatningen og ugunstige miljøforhold reduserte nordsjøkomponenten, og den har ikke tatt seg opp til tross for flere tiår med beskyttende tiltak. En ny vitenskapelig studie indikerer at ugunstige miljøforhold er den viktigste faktoren. Som en konsekvens av dette så mener ICES at gytekomponenten i Nordsjøen bør beskyttes for å bevare strukturen og dynamikken i bestanden av makrell i Nordøst-Atlanteren. De nåværende reguleringene som er innført for å beskytte komponenten i Nordsjøen (minstemål på 30 cm og ingen fiske i ICES-områdene 3.a, 4.bc og i 4.a i perioden 15. februar–31. juli) bør derfor opprettholdes av føre-var-grunner. Det er imidlertid behov for en evaluering av minstemålet i forhold til bestandens produksjon og beskyttelse.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 1,94 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 2,57 millioner tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 2,57 millioner tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,48
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,35
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,21
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ikke definert
Ventet fiskedødsrate i 2017: 0,405
Ventet gytebestand i 2018: 3,12 millioner tonn

Standardplott

Standardplott

Bestandsvurderingen av makrell i Nordøst-Atlanteren: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering som antall nullåringer (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).

 
Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES.