Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk sei

sei

Anbefalt kvote 2018: 172 500 tonn
Anbefalt kvote 2017: 150 000 tonn
Avtalt kvote 2017: 150 000 tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når høstingsregelen blir benyttet må fangstene i 2018 ikke overstige 172 500 tonn. Bifangst av kysttorsk og vanlig uer bør holdes så lav som mulig.

Historisk bestandsutvikling

Gytebestanden (SSB) har vært over føre-var nivå siden 1996, minket betydelig fra 2007 til 2011 for så å øke igjen. Fiskedødeligheten har vært under føre-var nivå siden 1997 med unntak av i 2010 og 2011. Rekrutteringen har siden 2005 vært på nivå med langtidsgjennomsnittet.

Bestandens tilstand

ICES vurderer bestanden av nordøstarktisk sei til nå (2017) å være godt over føre-var nivå.

Ventet bestandsutvikling

 

Bakgrunn

Fangst 2018 (tonn)

Grunnlag

F i 2018

SSB i 2018 (tonn)

% forandring i SSB*

% forandring i TAC**

Forvaltningsplan

172 500

Forvaltningsplan

0.288

454 042

- 6

15

* SSB i 2019 sammenlignet med SSB i 2018

**TAC i 2018 sammenlignet med TAC i 2017

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Mangel av pålitelige rekrutteringsestimater betyr at fangstprognosene i stor grad baserer seg på en antagelse om gjennomsnittlig rekrutering. Til tross for en økning i biologiske data fra fiskeriene, er det fortsatt stor usikkerhet tilknyttet beregninger av fangst per alder.

Saker relevant for rådet

Bifangst av vanlig uer bør holdes så lav som mulig siden bestanden er i dårlig forfatning. Bestanden av vanlig uer må stabiliseres før forsvarlige fangstnivåer kan defineres. Per i dag utgjør bifangst av vanlig uer i fisket etter nordøstarktisk sei en stor andel av den totale fangsten av vanlig uer og er langt over et bærekraftig fangstnivå av denne arten.

Bifangst av kysttorsk bør holdes lav som mulig for å oppnå en nedgang i fiskedødeligheten, som er del av gjenoppbyggingsplanen for kysttorsk.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 136 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 220 000 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0.58
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0.35
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): 0.32
Ventet fiskedødsrate i 2017: 0,24
Ventet gytebestand i 2018: 454 042 tonn

Standardplott

 

Seitabell.jpg

 

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES, men vil understreke at beregningene er usikre pga usikkerhet i både fangst og toktdata. Til tross for en forbedring i biologisk prøvetaking i 2016 har biologisk prøvetaking av kommersielle fangster i de siste årene vært redusert, noe som øker usikkerheten i beregningene.