Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Norsk kysttorsk nord for 62° breddegrad


kysttorsk

Anbefalt regulering 2018: Følg gjenoppbyggingsplanen
Anbefalt regulering 2017: Følg gjenoppbyggingsplanen
Avtalt kvote 2017: 21 000 tonn

Gytebestands-indeksen fra toktet i 2016 er langt under målsetningen i gjenoppbyggingsplanen. Rekrutteringen har vært rimelig stabil i det siste tiåret. Fiskedødeligheten økte i 2015 og 2016 etter en minkende trend i perioden 2000-2014.

Beregnet kommersiell fangst av kysttorsk i 2016 er den høyeste siden 1998. Store fangster av kysttorsk i 2015 og 2016 skyldes i hovedsak at skreiinnsiget i sørlige Troms og nordlige Nordland var noe senere enn foregående år, samtidig som kysttorsk var samlet i sildeområder og dermed lett tilgjengelig.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler på bakgrunn av gjenoppbyggingsplanen at dersom gytebestands-indeksen i høsttoktet i 2017 (resultater tilgjengelig tidlig i desember) er lavere enn indeksen i 2016, skal fiskerireguleringene sikte mot en reduksjon av fiskedødelighet i 2018 på minst 60 prosent relativt til fiskedødeligheten i 2009. Hvis toktindeksen er høyere enn i 2016, skal fiskerireguleringene sikte mot en reduksjon av fiskedødelighet i 2018 på minst 45 prosent relativt til fiskedødeligheten i 2009.

Havforskningsinstituttets kommentar

Kysttorsk nord for 62-graden er et kompleks av flere lokale og regionale komponenter/bestander. Det er en stor utfordring å identifisere og beskytte de komponenter som er i dårligst forfatning.

Store fangster tidlig på året (før skrei-innsiget) ser ut til å ha gjentatt seg også i 2017. HI mener at uten tiltak for å redusere dette fisket, vil det være svært vanskelig å oppnå den reduksjonen i årsfangst som kreves i henhold til gjenoppbyggingsplanen.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = Ikke definert
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = Ikke definert
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = Ikke definert
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = Ikke definert
Avtalt fiskedødelighetsnivå: trinnvis reduksjon inntil gjenoppbyggingsmålet er nådd