Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Norsk vårgytende sild

dsc 3444a1300

Anbefalt kvote 2018: 384 197 tonn
Anbefalt kvote 2017: 437 364 tonn
Avtalt kvote 2017: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 805 142 tonn)

ICES sitt råd

NB! Dette rådet erstatter rådet som tidligere ble gitt for 2017 (i september 2016) og rådet som tidligere ble gitt for 2018 (i september 2017).*  
ICES anbefaler at når forvaltningsplanen som EU, Færøyene, Island, Norge og Russland ble enige om i 1999 følges, så bør fangstene i 2017 ikke overstige 437 364 tonn.
ICES anbefaler at når forvaltningsplanen som EU, Færøyene, Island, Norge og Russland ble enige om i 1999 følges, så bør fangstene i 2018 ikke overstige 384 197 tonn.
*Versjon 2: i oktober 2017 ble det oppdaget en feil i konvertering av akustiske data fra det norske gytetoktet i perioden 1988-2008. Feilen har ført til at mengdeestimatene fra toktet er blitt lavere enn de skulle ha vært i denne perioden. Feilen påvirker både rådet for 2017 og rådet for 2018. Det korrigerte rådet for 2017 og 2018 er basert på en korrigert bestandsvurdering fra 2017. Korrigeringen førte til at gytebestanden i 2017 ble nedjustert med 14 % og fiskedødeligheten i 2016 ble oppjustert med 15%, sammenlignet med den opprinnelige bestandsvurderingen fra ICES-rådet i september 2017.

Historisk bestandsutvikling

Fiskedødeligheten har hatt en nedadgående trend siden 2010 og var godt under FMSY i 2016. Bestanden er nedadgående og er nå beregnet til å ha vært under MSYBtrigger siden 2014. Fire sterke årsklasser har blitt produsert siden 1998 (1998, 1999, 2002, 2004). Årsklassene fra 2005 og fremover er beregnet til å være gjennomsnittlige eller svake.

Ventet bestandsutvikling

Ventet bestandsutvikling

* SSB i 2019 sammenlignet med SSB i 2018
**anbefalt fangst i 2018 sammenlignet med antatt fangst i 2017


 

Kvaliteten på bestandsvurderingen

I årets prognose blir intermediæråret (2017) håndtert annerledes sammenlignet med i 2016. Grunnen til dette er at tilnærmingen som ble brukt i 2016 forutså/predikerte store endringer i seleksjonsmønsteret for intermediæråret og årene etter, sammenlignet med hva som ble beregnet for de siste årene i bestandsvurderingen, og det var uklart hvorvidt en slik endring var realistisk.

Saker relevant for rådet

På grunn av en feil i konvertering av akustiske data fra gytetoktet i perioden 1988-2008 ble mengdeestimatene fra dette toktet lavere enn de skulle i den opprinnelige bestandsvurderingen i 2017. Bestandsvurderingen er nå korrigert og en korrigering av rådet for 2018 som ble publisert i september 2017 ble publisert i oktober 2017.

Siden feilen også påvirker rådet for 2017 (gitt i september 2017) blir et korrigert råd for 2017 også presentert i dette dokumentet. Korrigeringen av dette rådet er basert på den korrigerte bestandsvurderingen fra 2017. Høstingsregel i forvaltningsplanen gir: F(2017) = 0.125 × (SSB(2017)−Blim)/(Bpa−Blim) + 0.05 × (Bpa−SSB(2017))/(Bpa−Blim), where Bpa = 5, Blim = 2.5 and SSB(2017) = 4.131. Uttrykt i millioner tonn så gir dette F(2017)=0.099, som medfører en totalfangst i 2017 på maksimalt 437 364 tonn.

Reduksjonen i rådene for 2017 og 2018 sammenlignet med det orginale  rådet  (som var feil) skyldes at gytebestanden i den korrigerte bestandsvurderingen er lavere for de siste årene. En konsekvens av dette er at gytebestanden er enda lavere enn føre-var-nivået (Bpa) noe som gir en lavere fiskedødelighet i 2017 og 2018 når høstingsregelen i forvaltningsplanen følges.

Fiskedødeligheten (F) i forvaltningsplanen og referansepunktene refererer til aldrene 5-14, mens F i den nåværende bestandsvurderingen refererer til aldrene 5-11. Det er fortsatt behov for at denne saken belyses mer grundig. Når dette er gjort, tatt i betraktning de store endringene i seleksjonsmønsteret som er beregnet å ha skjedd historisk, vil det være hensiktsmessig å vurdere hvorvidt det finnes høstingsstrategier som er mer robust mot betydelige endringer i beregnet seleksjon i fiskeriene (for eksempel bruke et konstant seleksjonsmønster i høstingsstrategien).

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim):  2,5 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 5 millioner tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 5 millioner tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): ikke definert
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,15
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,15
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): 0,125
Ventet fiskedødsrate i 2017: 0,191
Ventet gytebestand i 2018: 3.691 millioner tonn

Standardplott

Standardplott

Bestandsvurderingen av norsk vårgytende sild: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering som antall toåringer (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES.