Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Øyepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

105454

Anbefalt kvote 1. november 2017 – 31. oktober 2018: 212 531 tonn
Anbefalt kvote 1. november 2016 – 31. oktober 2017: 358 471 tonn
Kvote 2017: norsk TAC 204 235 tonn, EU TAC 141 950 tonn (nov 2016 – okt 2017), totalt 346 185 tonn
Estimert fangst nov 2016 - okt 2017: 40 023 tonn

Merk at dette rådet erstatter tidligere råd for perioden 1. november 2017 – 31. oktober 2018 publisert oktober 2017. I et nylig arbeid med å evaluere høstingsstrategier av øyepål ble det oppdaget en kodefeil i framskrivingen av fremtidig fangst der noen dødsrater ikke var blitt skalert til sesong. Korreksjonen fører til en økning av kvoterådet fra 151 995 tonn til 212 531 tonn. Basert på opprinnelig råd har det allerede blitt gitt en kvote for øyepål for 2018. 

ICES sitt råd

ICES anbefaler med utgangspunkt i MSY-tilnærmingen at fangstene i perioden november 2017 – oktober 2018 ikke overstiger 212 531 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Bestandsstørrelsen varierer mye fra år til år på grunn av variabel rekruttering og et kort livsløp. I 2017 er gytebestanden beregnet til å være over Bpa. Siden 1995 har fiskedødeligheten variert på et lavere nivå enn tidligere. Rekrutteringen var høy i 2014 og 2016, men lavere enn langtidsgjennomsnittet i 2015 og 2017.

Ventet bestandsutvikling

Ventet bestandsutvikling

* Framskrivingen er beregnet for perioden 1. oktober til 30. september, men ICES betrakter at den kan bli brukt direkte i rådet for perioden 1. november 2017 – 31. oktober 2018.
** SSB 1. okt 2018 sammenlignet med SSB 1. okt 2017.
***anbefalt fangst okt 2017 - sept 2018 sammenlignet med fangst i okt 2016 - sept 2017.
 

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Det ble gjennomført en såkalt metoderevisjon (benchmark) i 2016. Denne bestandsvurderingen er konsistent med forrige års bestandsvurdering.
 
Øyepål er en kortlevd art. Rekrutteringen varierer mye og har stor innflytelse på gytebestand- (SSB) og totalbiomasse. ICES sin tilnærming til MSY-basert forvaltning for kortlevde arter er brukt for øyepål i form av en escapement-strategi basert på en stokastisk prognose uten en Fcap: SSB skal med 95% sannsynlighet være over Blim etter at fisket har funnet sted.

Referansepunktene Fcap og MSY Bescapement blir dermed ikke lenger brukt fordi prognosen med ny metode nå er stokastisk. Usikkerhet i vurdering og prognose blir direkte tatt i betraktning for å med 95% sannsynlighet sikre at SSB forblir over Blim.
SSB beregnes for 1. oktober som proxy for SSB ved gytetid (1. januar), og skal med 95% sannsynlighet være over Blim etter fisket.

Fangstprognosen er for perioden 1. oktober til 30. september. ICES anser denne prognosen som tilstrekkelig nær TAC-perioden til at den kan brukes direkte som forvaltningsformål for perioden 1. november 2017-31 oktober 2018.
Det foreligger ikke noen forvaltningsplan for øyepål, men ICES gir råd basert på en escapement-strategi.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 39 450 tonn (1. oktober)
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 65 000 tonn (1. oktober)
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): Ikke definert
Kritisk fiskedødsrate (Flim): Ikke definert
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): Ikke definert
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): Ikke definert
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): Ikke aktuelt
Ventet fiskedødsrate 1. november 2017 – 31. oktober 2018: 0,74
Ventet gytebestand 1. oktober 2018: 122 880 tonn

Standardplott

Totalfangster
Rekruttering

Fiskedødelighet
Gytebestand

Figurer med bestandsvurderingen av øyepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat: Øverst: totalfangster, rekruttering som antall nullåringer, fiskedødelighet og gytebestand.
 

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES.