Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Piggvar i Nordsjøen


hi 000507

Anbefalt kvote 2018: 4 952 tonn
Anbefalt kvote 2017: 1 995 tonn
Avtalt kvote 2017: 4 937 tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når forsiktighetsmetoden brukes, bør fangsten i 2018 ikke overstige 4 952 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen har økt siden slutten av 1990t. Fiskedødeligheten er redusert siden midten av 1990-tallet og har vært stabil de siste 10 årene. Rekruttering har fluktuert over tid.

Bestandens tilstand

Bestanden er klassifisert til å ha full reproduksjonsevne, og er beskattet bærekraftig.


Ventet bestandsutvikling

Tabell piggvar

* SSB i 2019 sammenlignet med SSB i 2018
**TAC ønsket fangst i 2018 sammenlignet med TAC i 2017

Ventet bestandsutvikling

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Bestandsvurderingsmetodikken for piggvar ble gjennomgått av ICES i 2017. Ny metodikk forandret intrykket av bestandsstatus og trender sammelignet med tidligere råd. Det ble funnet en vesentlig retrospektiv skjevhet i estimatet av F og årsaken til dette ble ikke funnet. Det ble kun funnet en liten, neglisjerbart skjevhet i den retrospektive estimeringen av SSB. Dette muliggjorde et konsistent ICES kategori 3 råd.

Saker relevant for rådet

Forvaltning av piggvar og slettvar med et kombinert kvoteråd forhindrer effektiv kontroll av de individuelle høstingsratene for disse artene og kan føre til overbeskatning av en av artene.
Nåværende fangster av piggvar består hovedsakelig av umodne fisk, som har en negativ påvirkning på det potensielle utbyttet fra bestanden.  

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): Ikke definert
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): Ikke definert
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger proxy): B/B_MSY = 0.5
Kritisk fiskedødsrate (Flim): Ikke definert
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa Ikke definert
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY proxy): F/F_MSY  = 1
Ventet fiskedødsrate i 2017: Ikke definert
Ventet gytebestand i 2018: Ikke definert

Standardplott

Fiskedødelighet

Landinger piggvar

Rekruttering piggvar

Gytebestand piggvar

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES.