Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Reke i Norskerenna og Skagerrak

reketokt2010 foto opaulsen 99

Anbefalt kvote 2018 (fangster): 8 571 tonn
Avtalt endelig kvote 2018 (landinger): 8 900 tonn

Råd fra oktober 2017: Anbefalt kvote 2018 (fangster): 10 475 tonn
Avtalt midlertidig kvote 2018 (landinger): 10 475 tonn (basert på rådet fra oktober 2017)
Avtalt endelig kvote 2017 (landinger): 10 316 tonn (basert på rådet fra mars 2017)


ICES sitt råd (råd oppdatert i 2018 som erstatter rådet gitt i oktober 2017): ICES anbefaler at fangstene i 2018 ikke bør overstige 8 571 tonn.

Bestandsutvikling

Gytebestanden (hoer) minket etter 2010 og har siden fluktuert rundt et lavere nivå. Gytebiomassen i begynnelsen av 2018 ligger under MSY Btrigger. Fiskedødeligheten har ligget over Fmsy siden 2011, unntatt i 2015 og 2016. Rekrutteringen har ligget under langtidsgjennomsnittet siden 2008, med unntak av 2013-årsklassen.

Bestandens tilstand

Bestanden er i 2018 under MSY Btrigger.

Kvaliteten på bestandsvurderingene

Et benchmark-møte (metoderevideringsmøte) fant sted i januar 2016, der det ble enighet om å ta i bruk en ny lengdebasert modell som basis for bestandsvurderingen og rådgivningen for denne rekebestanden. Den lengdebaserte modellen er å foretrekke fremfor den tidligere brukte produksjonsmodellen fordi den bruker mer av de tilgjengelige data, som lengdedata, for å oppnå en bedre representasjon av populasjonsstruktur og populasjonsdynamikk. Den lengdebaserte modellen fanger bedre opp forandringer fra år til år i rekruttering og hvordan disse forandringene påvirker rådet.

Utkastpraksisen i det norske rekefisket har inntil nylig vært ukjent, og det norske utkastet i Skagerrak har vært estimert ved å bruke den danske utkastraten på de norske landingene. I 2017 ble imidlertid det norske utkastet estimert ved å sammenligne rekeprøver fra hhv usorterte fangster og landinger. Den norske utkastraten var betraktelig høyere enn tidligere antatt.

Momenter som er relevant for rådet

Dette rådet er en oppdatert versjon av rådet som ble gitt i oktober 2017. Rådet er basert på en bestandsvurdering som inkluderer resultatene fra det norske reketoktet i januar 2018 og fangststatistikk fra hele kvoteåret 2017. I desember 2017 ble det gitt råd fra ICES om en ny forvaltningsplan for reke i Skagerrak og Norskerennen, der det blant annet ble anbefalt at kvoterådet bør baseres på en bestandsvurdering i februar rett etter januartoktet, og med et råd publisert i mars for det inneværende kvoteåret.

I oktober 2017 ga ICES et råd om totale fangster i 2018 på ikke mer enn 10 475 tonn. De totale fangstene i 2017 ble imidlertid høyere enn det man beregnet i oktober 2017. Dette resulterte i en høyere F i 2017 og en SSB i begynnelsen av 2018 som ligger enda lenger under MSY Btrigger. Rådet fra ICES sier derfor at F i 2018 bør ligge på 0.49, en verdi som er lavere enn Fmsy og den tidligere F’en på 0.57 fra oktober 2017.

ICES gir råd om totale fangster, ikke landinger, på grunn av det norske utkastforbudet og landingspåbudet i EU. Gjennomsnittlig observert utkastrate i det første året med landingspåbud (2016) var 2,2 %. Den estimerte utkastraten for 2017 var på 14,9 % (hovedsakelig på grunn av det nye norske utkastestimatet).

ICES evaluerte en foreslått høstingsregel i november 2017. I april 2018 ble en ny forvaltningsplan vedtatt for rekebestanden i Skagerrak og Norskerennen basert på denne evalueringen. Kvoterådet gitt i mars 2018 er ikke basert på denne forvaltningsplanen, som vil tre i kraft fra 1. januar 2019.

ICES observerer at rekrutteringen de siste ti årene har vært lavere enn i tidligere år. Hvis rekrutteringen i de neste 3-5 årene fortsetter å være lav, vil det være nødvendig med en lavere Ftarget i høstingsregelen for at denne skal fortsette å være bærekraftig.

Nøkkeltall

Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 9900 tonn
Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 6300 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 9900 tonn
Fiskedødelighet for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0.62
Kritisk fiskedødelighet (Flim): 1.00
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa): 0.68
Anbefalt kvote 2018 (fangster): 8 571 tonn
Avtalt kvote 2018 (landinger): 8 900 tonn