Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Reke i Norskerenna og Skagerrak

HI 004671

Reken i Nordsjøen og Skagerrak har en makslengde på 18 cm. Den lever hovedsakelig av plankton, små bunndyr, døde plante- og dyrerester.

Fotograf: Øystein Paulsen / Havforskningsinstituttet

Anbefalt kvote 2018 (fangster): 10 475
Avtalt kvote 2018 (landinger): Ikke bestemt ennå

ICES sitt råd: ICES anbefaler at fangstene i 2018 ikke bør overstige 10 475 tonn. Siden 2016 har bestanden vært omfattet av landingspåbudet i EU.

Bestandsutvikling

Gytebestanden (kjønnsmodne hunner) har ligget under MSY Btrigger siden 2011 med unntak av i 2016, og fiskedødeligheten har ligget over Fmsy siden 2011, med unntak av i 2015. Rekrutteringen har ligget under langtidsgjennomsnittet siden 2008, med unntak av 2013-årsklassen.

Bestandens tilstand

Bestanden er i 2017 under MSY Btrigger, men over Blim.

Kvaliteten på bestandsvurderingene

På grunn av tekniske problemer med vinsjene på forskningsfartøyet under reketoktet i januar 2016 som førte til asymmetrisk wirelengde på trålen, ble bestandsindikatoren fra dette toktet vurdert til å være ikke representativ. I oktober 2016 ga ICES derfor ikke noe kvoteråd for 2017. Etter reketoktet i januar 2017 og et nytt assessment ble det imidlertid gitt et kvoteråd for rekebestanden for 2017. Rådet for 2018 skiller seg derfor lite fra det rådet som ble gitt i mars 2017.

Utkastpraksis i det norske rekefisket er ukjent, og norsk utkast (av småreker) blir estimert ved å bruke den danske utkastraten på de norske landingene. Norsk utkast er sannsynligvis underestimert siden andelen store reker i de norske landingene er høyere enn i de danske landingene.

Momenter som er relevant for rådet

For 2018 gir ICES kun råd for totale fangster. Dette er i tråd med det norske utkastforbudet og landingspåbudet i EU. Den gjennomsnittlige utkastraten i 2016, som var året da denne rekebestanden kom innunder EUs landingspåbud, var 2,2%. Utkastraten for de to første kvartalene i 2017 lå på 5,7%.

Standardplott

 

Fiskedødelighet
Landinger

 

Rekruttering

 

Gytebestand

Bestandsvurderingen av reke i Norskerenna og Skagerrak. Fra toppen og ned: fiskedødelighet, totalfangster, rekruttering og gytebestand.

 

Nøkkeltall

Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 9900 tonn
Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 6300 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 9900 tonn
Fiskedødelighet for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0.62
Kritisk fiskedødelighet (Flim): 1.00
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa): 0.68
Anbefalt kvote 2017 (fangster): 10 316 tonn
Avtalt kvote 2017 (landinger): 10 316 tonn
Anbefalt kvote 2018 (fangster): 10 475 tonn