Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak


rodspette foto ingunn bakketeig

Anbefalt kvote 2018: 142 481 tonn
Anbefalt kvote 2017: 158 201 tonn
Avtalt kvote 2017: 147 556 tonn


 

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY tilnærming brukes, bør fangsten i 2018 ikke overstige 142 481 tonn.

 Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen er godt over MSY Btrigger og har øktet markert de siste ti årene. Fiskedødeligheten har siden 2009 vært beregnet til å være rundt FMSY. Rekruttering har vært rundt langtidsgjennomsnittet siden midten av 1990-tallet.

Bestandens tilstand

Bestanden er klassifisert til å ha full reproduksjonsevne, og er beskattet bærekraftig.

Ventet bestandsutvikling

Tabell rødspette

* SSB i 2019 sammenlignet med SSB i 2018
**TAC ønsket fangst i 2018 sammenlignet med TAC i 2017

 

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Siden 2015 er rødspette i Skagerrak vurdert sammen med Nordsjøbestanden (WKPLE 2015, ICES 2015).

Det var en metoderevisjon for rødspette tidligere i 2017 (ICES, 2017). Det ble innført en ny beregningsmodell og nye toktserier ble tatt i bruk. Referansepunktene ble oppdatert.

Saker relevant for rådet

Vurdering og råd har blitt oppdatert fra det som ble utgitt i juni inneværende år basert på informasjonen fra IBTS Q3 2017.
En stor del av fangsten i det vestlige Skagerrak regnes å stamme fra Nordsjødelen av bestanden. Det er også lokale rødspettekomponenter i Skagerrak. Disse kan ikke enkelt skilles og vurderes separat. Statusen til disse komponentene er ukjent, og fangsten bør ikke øke i det østlige Skagerrak for å unngå lokal uttømming.
 

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 207 288 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 290 203 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 564 599 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,516
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,369    
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,21
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): 0,30
Ventet fiskedødsrate i 2017: 0,202
Ventet gytebestand i 2018: 980 021 tonn
 

Standardplott

Gytebestand rødspette

Rekruttering rødspette

Fiskedødelighet rødspette

Landinger rødspette

 

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES.