Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Sei i Nordsjøen, Rockall, vest av Skottland, Skagerrak og Kattegat

sei hode
Anbefalt kvote 2018: 118 460 tonn
Anbefalt kvote 2017: 140 653 tonn
Avtalt kvote 2017: 110 691 tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY-tilnærming brukes, bør fangsten i 2018 ikke overstige 118 460 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Rekruttering har fluktuert over tid og har stort sett vært under langtidsgjennomsnittet siden 2003.  Fiskedødeligheten har vært under FMSY siden 2013. Gytebiomassen har fluktuert uten trender og har ligget over MSY Btrigger siden 1996.  

Bestandens tilstand

Bestanden er klassifisert til å ha full reproduksjonsevne, og er beskattet bærekraftig.

Ventet bestandsutvikling

Seitabell
* SSB i 2019 sammenlignet med SSB i 2018
**TAC ønsket fangst i 2018 sammenlignet med TAC i 2017
 

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Det var en metoderevisjon av bestandsvurderingen i 2016 (ICES 2016). Toktet som brukes i vurderingen dekker ikke hele utbredelsesområdet, men det anses imidlertid generelt sett å være representativt. Toktindeksen er usikker fordi den er påvirket av sporadiske store fangster. 
Fangst per enhet innsats for franske, tyske og norske trålere er kombinert i en enkelt indeks. Faktorer som fartøyerfaring og fiskeadferd kan bidra til variasjon i indeksen. Det er ulike signaler fra denne indeksen og toktindekser som bidrar til usikkerheten.
Usikkerheten for treåringer vurderes til å være stor i 2016. Andelen av treåringer som vandrer inn i undersøkelsesområdet (og fiskeriet) er lav og varierende mellom år uten en åpenbar trend. Dette betyr at antatte rekrutteringsverdier er svært usikre. 27 % av den anbefalte totalfangsten i 2018 er basert på forutsetningene for rekruttering i 2017 og 2018.

Saker relevant for rådet

Råd basert på en MSY-tilnærming gir en liten reduksjon i TAC sammenlignet med TAC i 2017. Gytebiomasseestimatet for 2016 er revidert nedover. Estimater for rekruttering for en gitt årsklasse har en tendens til å bli revidert betydelig ved påfølgende vurderinger, og derfor er den kortsiktige prognosen usikker for denne bestanden.
 

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 107 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 150 000 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 150 000 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,564
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,403
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,358
Ventet fiskedødsrate i 2017: 0,381
Ventet gytebestand i 2018: 272 061 tonn

Standardplott

Seigraf1
Seigraf2
Seigraf13
Seigraf4
 
 

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES.