Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Torsk i Nordsjøen, Den østlige engelske kanal og Skagerrak


nifes holmen 16 TorskHaand Senneset WebCrop
Fotograf: Eivind Senneset

Anbefalt kvote 2018: 53 058 tonn
Anbefalt kvote 2017: 47 359 tonn
Avtalt kvote 2017: 47 023 tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY tilnærming brukes, bør fangsten i 2018 ikke overstige 53 058 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen har økt fra et historisk lavt nivå i 2006 og er over MSY Btrigger i 2017. Fiskedødeligheten er redusert siden 2000, men er beregnet til å være over FMSY. Det er tegn på økt rekruttering av ettåringer i 2017.

Bestandens tilstand

Bestanden er klassifisert til å ha full reproduksjonsevne, og er beskattet bærekraftig.

Ventet bestandsutvikling

tabell for torsk i Nordsjøen
* SSB i 2019 sammenlignet med SSB i 2018
**TAC ønsket fangst i 2018 sammenlignet med TAC i 2017
 

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Metoderevisjonen i 2015 introduserte årlig varierende modningsberegninger (ICES, 2015a). Andel moden fisk ved alder ble omregnet i 2017 for å få en konsistent tidsserie. Dette medførte en så stor endring av SSB at det ble nødvendig nye beregninger av referansepunkter.

Saker relevant for rådet

Vurdering og råd blitt oppdatert fra det som ble utgitt i juni inneværende år basert på ny informasjon fra IBTS Q3 2017.
EUs landingsobligasjoner ble implementert fra 1. januar 2017 for flere redskapsgrupper.
Siden innføringen av innsatsregulering (dager på sjøen regulering), har fiskedødeligheten blitt redusert og bestanden har økt fra 2006. Videre har nedgangen i F ført til økning i antall eldre fisk i bestanden i senere år.
Tokt i første kvartal indikerer at rekrutteringen i 2017 er vesentlig høyere enn det lave nivået som er observert siden 1998. Derfor er det i prognosen brukt estimat for rekruttering i 2017 i stedet for å videreføre den siste perioden med lav rekruttering.
 

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 107 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 150 000 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 150 000 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,54
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,39
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,31
Ventet fiskedødsrate i 2017: 0,38
Ventet gytebestand i 2018: 180 990 tonn

Standardplott

Rekruttering torsk
Gytebestand torsk
Landinger torsk
Fiskedødelighet torsk
 
 

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES.