Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Vestlig hestmakrell

HI 000235

Hestmakrell (Trachurus trachurus) - også kalt taggmakrell.

Fotograf: Havforskningsinstituttet

Anbefalt kvote 2018: 117 070 tonn
Anbefalt kvote 2017: 69 187 tonn
Avtalt kvote 2017: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (EU sin totalkvote er 95 500 tonn)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY-tilnærmingen følges så bør fangstene i 2018 ikke overstige 117 070 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Bestanden og fiskeriet er meget avhengig av at det av og til kommer sterke årsklasser. Rekrutteringen etter 2002 har vært dårlig, men de siste tre årene så har imidlertid rekrutteringen vært over det geometriske gjennomsnittet (1983-2016). Gytebestanden har gått nedover de siste årene og den er nå den lavest observerte i hele tidsserien, under MSYBtrigger. Fiskedødeligheten har økt siden 2007 men gikk ned i 2015-2016 og er nå under FMSY.

Ventet bestandsutvikling

 

Ventet bestandsutvikling

* SSB i 2019 sammenlignet med SSB i 2018
**anbefalt fangst i 2018 sammenlignet med anbefalt fangst i 2017


 

 

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Det ble gjennomført en metoderevisjon (benchmark) i 2017 og modellen som brukes for å vurdere bestanden er nå ny. Modellen (Stock synthesis) bruker lengdefrekvenser fra fangstdata i tillegg til eggtoktet som gjennomføres hvert tredje år, en rekrutteringstidsserie fra IBTS-toktet og et akustisk tokt i ICES-område 8.c. Den nye bestandsvurderingen gir samme trend som den gamle, men nivået på gytebestand og fiskedødelighet endres (omskaleres). Den nye bestandsvurderingen der data fra 2016 tas med gir høyere gytebestand de siste 10 årene sammenlignet med benchmark-bestandsvurderingen, noe som indikerer betydelig usikkerhet i den nye bestandsvurderingen.
I tidligere år har det vært en tendens til at beregnet bestand blir omskalert når nye år med data, både med og uten eggtokt, tas inn i bestandsvurderingen. Det er uklart hvorvidt denne tendensen vedvarer med det nye oppsettet av bestandsvurderingen.
Andelen av landinger som det tas prøver av har økt siden 2013. Det er viktig å opprettholde dette nivået på prøvetakingen slik at kvaliteten på data for fangst ved lengde og fangst ved alder opprettholdes. Prøver fra område 8.a er imidlertid så å si fraværende de siste årene.

Saker relevant for rådet

Det økte kvoterådet for 2018 gis på grunn av en endret oppfatning av bestanden etter metoderevisjonen (benchmark) som resulterte i en oppjustering av tidsserien for gytebestand for de siste årene sammenlignet med bestandsvurderingen i 2016. I tillegg til oppjusteringen etter metoderevisjonen (benchmark) så ble bestandsstørrelsen oppjustert ytterligere i den siste bestandsvurderingen i 2017, mest på grunn av at lengdesammensetningen av fangstene i 2016 ble tatt med i beregningene.
Gytebestanden i 2017 er beregnet til å være det laveste punktet i hele tidsserien. Bestanden er på vei nedover og informasjonen om den siste rekrutteringen er mangelfull, noe som gjør at det blir vanskelig å forutsi den fremtidige utviklingen av bestanden.
Alle biologiske referansepunkt har blitt evaluert og oppdatert etter metoderevisjonen (benchmark).

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 661 917 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 911 587 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 911 587 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,151
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,108
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,108
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ikke definert
Ventet fiskedødsrate i 2017: 0,084
Ventet gytebestand i 2018: 818 082 tonn

Standardplott

 

Standard plot

Bestandsvurderingen av vestlig hestmakrell: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).


 

 

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES.