Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Øyepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

HI 006293
Fotograf: MAREANO / Havforskningsinstituttet

ICES sitt råd

ICES anbefaler med utgangspunkt i MSY-tilnærmingen at fangstene i perioden november 2018 – oktober 2019 ikke overstiger 135 459 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Bestandsstørrelsen varierer mye fra år til år på grunn av variabel rekruttering og et kort livsløp. I 2018 er gytebestanden beregnet til å være over Bpa. Siden 1995 har fiskedødeligheten vært på et lavere nivå enn tidligere. Rekrutteringen var høy i 2018, men lavere enn langtidsgjennomsnittet i 2017.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst (nov. 2018-okt. 2019, tonn) Grunnlag F (nov. 2018-okt. 2019)* SSB 1. okt. 2019 (median, tonn) % forandring i SSB** % forandring i Råd***
MSY tilnærming 135 459 FMSY 0.24 119 310 -5 -36

* Framskrivingen er beregnet for perioden 1. oktober til 30. september, men ICES betrakter at den kan bli brukt direkte i rådet for perioden 1. november 2018 – 31. oktober 2019.
** SSB 1. okt 2019 sammenlignet med SSB 1. okt 2018.
***Kvoteråd i 2019 sammenlignet med kvoteråd i 2018

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Det ble gjennomført en såkalt metoderevisjon (benchmark) i 2016. Denne bestandsvurderingen er konsistent med forrige års bestandsvurdering. Øyepål er en kortlevd art. Rekrutteringen varierer mye og har stor innflytelse på gytebestand- (SSB) og totalbiomasse. ICES sin tilnærming til MSY-basert forvaltning for kortlevde arter er brukt for øyepål i form av en escapement-strategi basert på en stokastisk prognose med en Fcap=0.7: SSB skal med 95% sannsynlighet være over Blim etter at fisket har funnet sted. Usikkerhet i vurdering og prognose blir direkte tatt i betraktning for å med 95% sannsynlighet sikre at SSB forblir over Blim.

SSB beregnes for 1. oktober som proxy for SSB ved gytetid (1. januar), og skal med 95% sannsynlighet være over Blim etter fisket.

Fangstprognosen er for perioden 1. oktober til 30. september. ICES anser denne prognosen som tilstrekkelig nær TAC-perioden til at den kan brukes direkte som forvaltningsformål for perioden 1. november 2018-31 oktober 2019.

Det foreligger ikke noen avtalt forvaltningsplan for øyepål, men ICES gir råd basert på en escapement-strategi.

Nøkkeltall

Øvre fiskedødsrate Fcap = 0.7
Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 39 450 tonn (1. oktober)
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 65 000 tonn (1. oktober)
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): Ikke definert
Kritisk fiskedødsrate (Flim): Ikke definert
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): Ikke definert
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): Ikke definert
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): Ikke aktuelt
Ventet fiskedødsrate 1. november 2018 – 31. oktober 2019: 0,7
Ventet gytebestand 1. oktober 2018: 119 310 tonn

Standardplott

Figur med bestandsvurderingen av øyepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat: totalfangster, rekruttering som antall nullåringer, fiskedødelighet og gytebestand.