Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Hvitting i Nordsjøen og den østlige engelske kanal


Hvitting de lange 2
Fotograf: Jan de Lange / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2020
22 082
tonn
Anbefalt kvote 2019
24 195
tonn

ICES sitt råd

ICES tilrår, ut fra MSY-tilnærmingen, at fangstene i 2020 ikke overstiger 22 082 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen (SSB) har variert rundt MSY Btrigger siden 1989 og er like under dette nivået i 2019. Fiskedødeligheten har variert i området mellom Fpa og Fmsy siden 2003. avtatt fra begynnelsen av 2000-tallet, men har i hele perioden vært over MSY. Rekrutteringen (R) har variert uten trend, men de to siste årsklassene er under gjennomsnittet.

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset på bestanden til å være høyere enn FMSY, men under Fpa og Flim i 2018 og gytebestanden i 2019 til å være lavere enn MSY Btrigger og Bpa men over Blim.

Ventet bestandsutvikling

* SSB i 2020 sammenlignet med SSB i 2019
** Fangst i direktefisket i ICES område 4 (Nordsjøen) i 2020 sammenlignet med TAC i 2019 for ICES område 4 og 2a.
*** Fangst i 2020 sammenlignet med råd for 2019

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Det er usikkerhet knyttet til bestandsidentiteten av hvitting i Nordsjøen og omkringliggende områder
Årets bestandsvurdering er konsistent med fjorårets vurdering.

Saker relevant for rådet

Hvitting er konsentrert i vestlige del av Nordsjøen og fangstrater fra enkelte lokale flåter representerer ikke trenden i totalbestanden.
Landingspåbudet i EU gjelder fra 2018 alt hvittingfiske unntatt bunntrålfiske i ICES område 4c (den delen av Nordsjøen som ligger nærmest den engelske kanal)
Utkast i 2018 var 38% av konsumfisket

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 119 970 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 166 708 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 166 708 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,46
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,33
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,172
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ingen forvaltningsplan
Ventet fiskedødsrate i 2019: 0,194
Ventet gytebestand i 2020:  203 239 tonn

Standardplott