Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Hyse i Nordsjøen, vest av Skottland og i Skagerrak


forside
Anbefalt kvote 2020
30 228
tonn
Anbefalt kvote 2019
33 956
tonn
Avtalt kvote 2019
33 956 (sum for alle områdene)
tonn

ICES sitt råd

ICES tilrår, fra MSY-tilnærmingen, at fangstene i 2020 ikke overstiger 30 228 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen (SSB)har vært over MSY Btrigger i de fleste av årene etter 2002. Fiskedødeligheten har avtatt fra begynnelsen av 2000-tallet, men har i hele perioden vært over MSY. Rekrutteringen har vært relativt lav siden 2000, med enkelte noe sterkere årsklasser innimellom, men uten noen virkelig gode årsklasser slik som i tidligere tider (før år 2000).

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset på bestanden til å være høyere enn FMSY, men under Fpa og Flim i 2018 og gytebestanden i 2019 til å være høyere enn MSY Btrigger, Bpa og Blim.

Ventet bestandsutvikling

* SSB i 2020 sammenlignet med SSB i 2019
** Fangst i 2020 sammenlignet med TAC i 2019
*** Fangst i 2020 sammenlignet med råd for 2019


Kvaliteten på bestandsvurderingen

Det fins ingen kombinert bestandsindeks for hele bestanden.
Små endringer i bestandsvurderingen fra i fjor.


Saker relevant for rådet

Rekrutteringen synes være lavere i den siste perioden sammenlignet med årsklassene før år 2000

De få sterkere årsklassene driver dynamikken i bestanden og fører til fluktuerende råd.

Svært lite fisk under minstemål blir landet og utkast (12%) forekommer fortsatt, på tross av landingspåbudet som ble innført i 2016 og nå gjelder hele bestanden.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 94 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 132 000 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 132 000 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,384
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,274
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,194
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ingen forvaltningsplan
Ventet fiskedødsrate i 2019: 0,194
Ventet gytebestand i 2020:  203 239 tonn

Standardplott