Kvoteråd: Hyse i Nordsjøen, vest av Skottland og i Skagerrak

C:\Users\a22905\Pictures\Kvoteråd\Hyse\forside.wide_large.jpg
Anbefalt kvote 2020
30 228
tonn
Anbefalt kvote 2019
33 956
tonn
Avtalt kvote 2019
33 956 (sum for alle områdene)
tonn

ICES sitt råd

ICES tilrår, fra MSY-tilnærmingen, at fangstene i 2020 ikke overstiger 30 228 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen (SSB)har vært over MSY Btrigger i de fleste av årene etter 2002. Fiskedødeligheten har avtatt fra begynnelsen av 2000-tallet, men har i hele perioden vært over MSY. Rekrutteringen har vært relativt lav siden 2000, med enkelte noe sterkere årsklasser innimellom, men uten noen virkelig gode årsklasser slik som i tidligere tider (før år 2000).

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset på bestanden til å være høyere enn FMSY, men under Fpa og Flim i 2018 og gytebestanden i 2019 til å være høyere enn MSY Btrigger, Bpa og Blim.

Ventet bestandsutvikling

* SSB i 2020 sammenlignet med SSB i 2019
** Fangst i 2020 sammenlignet med TAC i 2019
*** Fangst i 2020 sammenlignet med råd for 2019


Kvaliteten på bestandsvurderingen

Det fins ingen kombinert bestandsindeks for hele bestanden.
Små endringer i bestandsvurderingen fra i fjor.


Saker relevant for rådet

Rekrutteringen synes være lavere i den siste perioden sammenlignet med årsklassene før år 2000

De få sterkere årsklassene driver dynamikken i bestanden og fører til fluktuerende råd.

Svært lite fisk under minstemål blir landet og utkast (12%) forekommer fortsatt, på tross av landingspåbudet som ble innført i 2016 og nå gjelder hele bestanden.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 94 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 132 000 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 132 000 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,384
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,274
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,194
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ingen forvaltningsplan
Ventet fiskedødsrate i 2019: 0,194
Ventet gytebestand i 2020:  203 239 tonn

Standardplott