Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kolmule


Stor kolmule fanget på 300 m dyp sørvest av Bjørnøya

Stor kolmule fanget på 300 m dyp sørvest av Bjørnøya.

Fotograf: Leif Nøttestad/Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2020
1 161 615
tonn
Anbefalt kvote 2019
1 143 629
tonn

Avtalt kvote 2019: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er av ICES beregnet til 1 444 301 tonn)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når forvaltningsplanen til EU, Færøyene, Island og Norge følges så bør fangstene i 2020 ikke overstige 1 161 615 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Fiskedødeligheten har gått ned siden 2015, men er estimert til å være over FMSY i 2019. Gytebestanden har minket siden 2018, men er estimert til å være godt over MSY Btrigger. Rekrutteringen i årene 2017 til 2019 er beregnet til å være svak, etter en periode med sterk rekruttering.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2019 (tonn) Grunnlag F i 2020 SSB i 2021 (tonn) % forandring i SSB* % forandring i fangst**
Forvaltningsplan  1 161 615 FMSY 0.32

3 435 240 

-20.6 -19.6

* SSB i 2021 sammenlignet med SSB i 2020
**anbefalt fangst i 2020 sammenlignet med antatt fangst i 2019

Kvaliteten på bestandsvurderingen

I bestandsvurderingene har det siden 2016 blitt brukt foreløpige fangstdata fra inneværende år (samme år som bestandsvurderingen utføres) for å supplere informasjonen fra det akustiske toktet som gjennomføres om våren på gytefeltene. I de siste årene har mer enn 90 % av fangstene av 3 år og eldre kolmule blitt tatt i løpet av første halvår, noe som gjør at det er mulig å beregne total årlig fangst ved alder på grunnlag av fangster fra første halvår.

Tre års glidende gjennomsnitt har vært brukt i tidligere års bestandsberegning for gjennomsnittsvekt ved alder for de foreløpige fangsttallene for inneværende år. Siden det har vært en nedadgående trend i gjennomsnittsvekten ved alder for de viktigste aldersgruppene i fiskeriet har dette ført til en overestimering sammenlignet med det som har kommet frem ved det endelige estimatet påfølgende år. Dette har ført til en tendens til å overestimere gytebestanden og underestimere F. For 2019 er det valgt å bruke foreløpige gjennomsnittsvekter for året i bestandsberegningen. Dette har delvis fjernet den tidligere observerte skjevheten i gytebestanden og F.

Revisjonen oppover i gytebestand og nedover i F i år er hovedsakelig begrunnet med den høye indeksen av 2014-årsklassen i gytetoktet vest av Irland i år.

Relevante problemstillinger

I bestandsvurderingen blir 2018-årklassen beregnet til å være svak, som også blir støttet av en rekke tokt som ikke brukes i bestandsvurderingen. Denne lave rekrutteringen kombinert med lave 2016 og 2017-årsklasser vil føre til en nedgang i bestandsstørrelsen, og til en reduksjon i fiskerimulighetene når 2016-2018 årsklassene er fullt rekruttert til fiskeriet.

Rådet er basert på anvendelsen av forvaltningsplanen som EU, Færøyene, Island og Norge er enig om, og tar ikke høyde for avvik fra denne. Noe som er åpenbart gitt summen av unilaterale kvoter.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 1,5 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 2,25 millioner tonn tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 2,25 millioner tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,88
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,53
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,32
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): 0,32
Ventet fiskedødsrate i 2019: 0,335
Ventet gytebestand i 2020: 4,325 millioner tonn

Standardplott

Bestandsvurderingen av kolmule: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering som antall ettåringer (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).