Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Norsk vårgytende sild


nvgsild

Norsk vårgytande sild utgjer ein av dei store pelagiske fiskebestandane i Norskehavet.

Fotograf: Kjartan Mæstad / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2020
525 594
tonn
Anbefalt kvote 2019
588 562
tonn

Avtalt kvote 2019: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 773 750 tonn)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når forvaltningsstrategien som EU, Færøyene, Island, Norge og Russland er enige om følges, så bør fangstene i 2020 ikke overstige 525 594 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Fiskedødeligheten har økt siden 2015, men er estimert til å være under FMSY i 2018. Gytebestanden er nedadgående siden 2008, men er beregnet til å være over MSYBtrigger i 2019. Rekrutteringen fra og med 2007 (2005-årsklassen) er beregnet til å være gjennomsnittlig eller svak.

Bakgrunn Fangst 2020
(tonn)
Grunnlag F i 2020 SSB i 2021 (tonn)

% forandring i SSB*

% forandring i fangst**
Forvaltningsstrategi 525 594 Forvaltningsstrategi 0.14 3660436 0 -32

*SSB i 2021 sammenlignet med SSB i 2020
**anbefalt fangst i 2020 sammenlignet med antatt fangst i 2019

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Det er en oppjustering av gytebestanden for de senere årene i årets bestandsvurdering, men oppjusteringen er innenfor konfidensintervallet til modellen. Det er en nedskrivning av 2016-årsklassen i årets bestandsvurdering. Usikkerheten knyttet til estimeringen av nye årsklasser er imidlertid, generelt høy.

Relevante problemstillinger

Rådet er basert på fiskedødeligheten spesifisert i forvaltningsstrategien som EU, Færøyene, Island, Norge og Russland er enige om å følge og tar ikke hensyn til avvik fra strategien, som kommer fram av summen av unilaterale kvoter.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 2,5 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 3,184 millioner tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 3,184 millioner tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,291
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,227
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,157
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): 0,14
Ventet fiskedødsrate i 2019: 0,186
Ventet gytebestand i 2020: 3,652 millioner tonn

Standardplott

Bestandsvurderingen av norsk vårgytende sild: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering som antall toåringer (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).