Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Sei i Nordsjøen, ved Rockall, vest av Skottland, i Skagerrak og Kattegat


sei nordaustarktisk kvoterådbilde
Anbefalt kvote 2020
88 093
tonn
Anbefalt kvote 2019
103 327
tonn
Avtalt kvote 2019
103 327
tonn

ICES sitt råd

ICES tilrår, fra MSY-tilnærmingen, at fangstene i 2020 ikke overstiger 88 093 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen (SSB) har vært over MSY Btrigger siden 1996. Fiskedødeligheten har avtatt og har siden 2014 stabilisert seg på eller under FMSY. Rekrutteringen (R) har hatt en nedadgående trend over tid.

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset på bestanden til å være på FMSY, men under Fpa og Flim i 2018 og gytebestanden i 2019 til å være høyere enn MSY Btrigger, Bpa og Blim.

Ventet bestandsutvikling

* SSB i 2020 sammenlignet med SSB i 2019

** Fangst i 2020 sammenlignet med TAC i 2019

*** Fangst i 2020 sammenlignet med råd for 2019

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Metoderevisjon og ny bestandsvurdering i mars 2019 (programmeringsfeil funnet).

Toktindeksen er usikker pga sporadisk store fangster, og dekker ikke hele bestandens utbredelse, men anses generelt representativ.

Rekrutteringsmålene er høyst usikre, og følgelig er korttidsprognosen usikker.

Signalene fra toktet og fra den kombinerte fransk-tysk-norske cpue-indeksen spriker.

Endringen i rådgiving skyldes nedjustering av bestandsstørrelsen og lav rekruttering.

Saker relevant for rådet

Alt seifiske, med unntak av bifangst i skalldyrfiske, omfattes nå av EUs landingspåbud.  Landinger av sei under minstemålet er mye lavere enn estimatene av ”uønsket fangst” fra observatørprogrammene (9% utkast)

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 107 297 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 149 098 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 149 098 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,620
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,446
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,363
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ingen forvaltningsplan
Ventet fiskedødsrate i 2019: 0,36
Ventet gytebestand i 2020:  217 356 tonn

Standardplott