Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Makrell


makrell
Anbefalt kvote 2021
852 284
tonn
Anbefalt kvote 2020
922 064
tonn

Avtalt kvote 2020: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 1 090 879 tonn)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY-tilnærmingen følges, bør fangstene i 2021 ikke overstige 852 284 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebestanden er estimert til å ha vært i økning etter 2007 til et maksimumsnivå i 2014, og har siden vært nedadgående. Den har likevel vært over MSY Btrigger siden 2008. Fiskedødeligheten har vært nedadgående siden 2003, og er nå lavere enn FMSY. Det har vært en rekke sterke årsklasser siden 2001, der årsklassene siden 2011 er estimert til å være over gjennomsnittet.

Ventet bestandsutvikling

ICES vurderer at fisketrykket på bestanden er under FMSY og gytebestanden er over MSY Btrigger, Bpa og Blim.

Bakgrunn Fangst 2021 (tonn) Grunnlag F 2021 SSB 2022 (tonn) % forandring i SSB* % forandring i fangst** % forandring i kvoteråd***
MSY-tilnærming 852 284 FMSY 0.26 3 636 445 -0.3% -22% -8%

* SSB i 2020 sammenlignet med SSB i 2021.
** Anbefalt fangst i 2021 sammenlignet med antatt fangst i 2020.
*** Kvoteråd for 2021 sammenlignet med kvoteråd for 2020.

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Som tidligere år, indikerer bestandsberegningene konflikt i signalene mellom noen av datakildene. Bestandsindeksen fra det internasjonale økosystemtoktet i Norskehavet (IESSNS) har hatt høye nivåer siden 2013, mens bestandsindeksen fra eggtoktet har hatt lave nivåer siden 2016. Denne motstridende informasjonen har ført til redusert påvirkning fra disse datakildene i bestandsberegningene.

Merkedataserien er fremdeles kort med kun 6 år med gjenfangst. I tillegg gir eggtoktet kun et estimat av gytebestandsstørrelse hvert tredje år, med 2019-estimatet som det siste. Inkluderingen av ethvert nytt år med data for disse tidsseriene kan modifisere den relative vektingen av de ulike datakildene i bestandsberegningene, som vil forårsake en revisjon i nivået på gytebestanden og gjennomsnittlig fiskedødelighet. Retrospektivt mønster var mindre tydelig dette året sammenlignet med fjoråret.

Relevante problemstilinger

ICES evaluerte forvaltningsstrategien for makrell i 2020 etter forespørsel fra EU, Norge og Færøyene. I forbindelse med denne evalueringen, ble også referansepunktene revidert. Den nye FMSY-verdien som årets råd er basert på (0,26), er høyere enn både den foregående (0,23) og fiskedødeligheten F fra den foregående forvaltningsstrategien (0,21).

ICES antar nå at den nordøstatlantiske makrellbestanden består av tre gytekomponenter, selv om bestandsstrukturen og gyteadferden trolig er mer dynamisk. De eksisterende forvaltningsmålene med å beskytte gytebestandskomponenten i Nordsjøen anbefales ivaretatt av føre-var-årsaker. Men, gitt den nye tilgjengelige kunnskapen om bestandsstruktur for makrell, bør det bli gjennomført en gjennomgang av hensiktsmessigheten knyttet til det å anvende ulike bestandskomponenter med tilhørende beskyttelsesmål.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 2,00 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 2,58 millioner tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 2,58 millioner tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,46
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,36
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,26
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ikke definert
Ventet fiskedødsrate (F) i 2020: 0,32
Ventet gytebestand (SSB) i 2021: 3,64 millioner tonn

Standardplott

Bestandsvurderingen av makrell i Nordøst-Atlanteren: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering som antall nullåringer (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).