Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk hyse


Hyse, stim
Anbefalt kvote 2021
232 537
tonn
Anbefalt kvote 2020
215 000
tonn
Avtalt kvote 2020
215 000
tonn

ICES sitt råd

ICES tilrår, i tråd med Den norsk-russiske fiskerikommisjonen sin forvaltingsplan, at fangsten i 2020 ikkje bør overstige 232 537 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebestanden har vore større enn referansepunktet MSY-Btrigger sidan 1989. På grunn av sterke årsklassar på treårsstadiet i perioden 2007–2009 (2004–2006-årsklassane), nådde bestanden eit rekordhøgt nivå rundt 2013. Dei siste åra har gytebestanden minka, men er framleis langt over MSY-Btrigger. Fiskedødsraten har auka dei siste åra, og er no over målreferansepunktet Fmsy, men under føre-var-referansepunktet Fpa.

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset til å vere over Fmsy, men under Fpa og Flim, og at bestanden har full reproduksjonskapasitet.

Venta bestandsutvikling

 

Bakgrunn

Fangst 2021 (tonn)

F i 2021

SSB i 2022 (tonn)

% endring i SSB*

% endring i TAC**

% endring i råd***

Forvaltingsplan

232 537

0,35

272 210

+9

+8

+8

* SSB i 20
**Fangst i 2021 samanlikna med TAC i 2020 (215 000 t)
*** Råd for 2021 samanlikna med råd for 2020

Kvaliteten på bestandsvurderinga

Ein metoderevisjon i februar 2020 forbetra metodikken for bestandsvurdering og løyste nokre av utfordringane knytt til dei store naturlege variasjonane i bestanden over tid.

Saker relevant for rådet

Prognosene tilseier at årsklassene 2016 og 2017 vil utgjere respektivt 42 % og 15 % av fangsten i vekt i 2021. Den gode rekrutteringa dei siste åra, spesielt 2016-årsklassen, gjer at ein reknar med at totalbestanden (3 år og eldre fisk) vil auke noko frå 2021 til 2022.  

Grunnlaget for bestandsvurderinga

ICES bestandskategori: 1

Bestandsvurderingstype: Aldersstrukturert modell (SAM).

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 50 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 80 000 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY-Btrigger): 80 000 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,77
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,47
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,35
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltingsplan (FMGT): 0,35
Venta fiskedødsrate i 2020: 0,37
Venta gytebestand i 2021: 249 570 tonn

Standardplott