Gå til hovedinnhold

Nordøstarktisk hyse

Hyse (Melanogrammus aeglefinus) er en torskefisk utbredt på begge sider av det nordlige Atlanterhavet. Det finnes flere hysebestander, hvorav nordøstarktisk hyse er den største.

All hyse langs norskekysten nord for Stad, i Barentshavet og på vestsiden av Svalbard regnes til denne bestanden, selv om nye genetiske analyser antyder at hysa sør for Lofoton er forskjellig fra hysa lenger nord. 

Veksten til hysa varierer sterkt fra år til år og fra område til område, men i gjennomsnitt vokser den umodne hysa med 7–9 cm per år. Hysa vokser saktere ettersom den blir eldre,  spesielt etter kjønnsmodning. Hyse blir kjønnsmoden når den er 4–7 år og ca. 40–60 cm lang. Hysa gyter spredt på dypt vann, og hovedgyteområdet ligger på vestsiden av Tromsøflaket. Gyting foregår om våren.

Hyse er en bunnfisk, men finnes også høyere opp i vannsøylen, spesielt gjelder dette ung hyse som hovedsakelig spiser plankton. Eldre og større hyse spiser fiskeegg og fisk, og beiter på gytelodde langs kysten av Finnmark, men det viktigste byttet er bentiske virvelløse dyr. Yngre hyse spises av for eksempel torsk, grønnlandssel og vågehval. Årlig tas det mageprøver av torsk i Barentshavet, og fra disse beregnes mengden hyse som spises av torsk. Torskens konsum av hyse tas med i de årlige bestandsestimatene.