Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Vestlig hestmakrell


tagg eller hestmakrell kvoterådbilde
Anbefalt kvote 2021
81 376
tonn
Anbefalt kvote 2020
83 954
tonn

Ikke internasjonal enighet om totalkvote (EU sin totalkvote er 80 196 tonn)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY-tilnærmingen følges så bør fangstene i 2021 ikke overstige 81 376 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Bestanden og fiskeriet er meget avhengig av at det av og til kommer sterke årsklasser. Etter en lang periode med lav rekruttering, har estimatene fra 2014 ligget over gjennomsnittet (1983-2018). Gytebestanden har blitt redusert etter 2007 og har vært nær Blim siden 2015. Fiskedødeligheten har avtatt etter 2013, men er fortsatt over FMSY.

Bakgrunn

Fangst 2021 (tonn)

 

Grunnlag

F i 2021

SSB i 2022 (tonn)

 

% forandring i SSB*

 

% forandring i fangst*

MSY-tilnærming

81 376

 

FMSY × SSB2021 / MSY Btrigger

0.061

1 037 631

 

+7,9 

 

-3,1 

 

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Bestandsberegningsmetoden ble forandret etter en metoderevisjon i 2017 og viser den samme trenden i bestandsutvikling som tidligere bestandsberegninger, men nedjusterer gytebestanden noe og tilsvarende blir fiskedødeligheten noe oppjustert.

Relevante problemstillinger

Bestanden er rett over det historisk laveste nivået og årets kvoteråd er på tilsvarende nivå sammenlignet med fjoråret. Gitt at rekrutteringen i det siste har vært over gjennomsnittet, så forutsier modellen at bestanden vil øke i 2021.

Det ble gjennomført en revisjon av referansepunktene for vestlig hestmakrell i august 2019 fra 911 587 tonn til 1 168 272 tonn for MSY Btrigger og fra 0,108 til 0,074 for FMSY. Biomasse referansepunktene ble avledet fra det laveste biomasse-estimatet (SSB i 2003) fra den stabile perioden hvor det ikke var indikasjoner på redusert rekruttering.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 834 480 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 1 168 272 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 1 168 272 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,103
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,074
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,074
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ikke definert
Ventet fiskedødsrate (F) i 2020: 0,056
Ventet gytebestand (SSB) i 2021: 961 512 tonn

Standardplott

Bestandsvurderingen av vestlig hestmakrell: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).